ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۴۴۷
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۰ - 14 May 2020
پ
در تعبیر خواب پیغمبران اگر پيغمبری را زرد و لاغر بيند دليل بر سستي دين و آشكار شدن بدعت در آن ديار بود و اگر بيند كه پیغمبری را بكشت دليل بر شكستن عهد و امانت باشد.

تعبیر خواب پیغمبران

دیدن پیغمبران در خواب تعبیرهای گوناگونی دارد در این قسمت از تعبیر خواب ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب پیغمبران آشنا خواهیم کرد. اگر پيغمبری را زرد و لاغر بيند دليل بر سستي دين و آشكار شدن بدعت در آن ديار بود

 • حضرت ابراهيم (ع) و حضرت موسي (ع) و حضرت عيسي (ع) و حضرت محمّد (ع) پيامبران اولوالعزم هستند و (مرسل) پيغمبراني اند كه برايشان جبرئيل آمده و ايشان سيصد و سيزده اند و (نبي) پيغمبراني هستند كه بر ايشان نيز جبرئيل آمده. پس هر كه اولوالعزم به خواب بيند، دليل كه عز و جاه و بزرگي يابد و هر كه مرسل به خواب بيند، بر دشمن ظفر يابد و هر كه نبي به خواب بيند دليل كند بر صلاح دين و ديانت.
 • حکم کلی در خواب دیدن پیغمبران این است که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد اما بیشتر منوط است به وضعی که خواب می بینیم.
 • اگر پیغمبران  را خوشحال و مسرور دیدیم نشان آنست که وضع بیننده خواب روز به روز بهتر می شود و شرف و جاه و منزلت می یابد. چنانچه آن پیغامبر یا ولی را غمگین و آزرده دیدیم تعبیر آن خلاف اولی است. روی هم رفته دیدن پیغمبران در خواب نیکو است.
 • اگر حضرت محمّد (ص) را بيند، دليل كه كار دو جهان وي نيكو گرددو اگر غمگين و اگر وام دارد، وامش گذارده گردد و اگر محبوس بود خلاص شود، اگر در ترس بود ايمن گردد و اگر در تنگي بود نعمت يابد، اگر درويش بود توانگر گردد.

تعبیر خواب پیغمبران به روایت امام صادق (ع)

«ديدن پيغمبران در خواب بر يازده وجه بود:

 1. رحمت.
 2. نعمت.
 3. عزت.
 4. بزرگي.
 5. دولت.
 6. ظفر.
 7. سعادت.
 8. رياست.
 9. قوت.
 10. خير دو جهاني.
 11. نيكوئي مردمان آن موضع و مقامي كه در آنجا خواب ديده بود.»

تعبیر خواب پیغمبران - دیدن پیغمبران در خواب چه تعبیرهایی میتواند داشته باشد؟

 • «اگر آدم را به خواب بيند اگر از اهل صلاح بود، بزرگي و ولايتي عظيم يابد. قوله تعالي: «اِنّي جاعِلٌ فِي الاَرْضِ خَليفَةً». (بقره، 300). و اگر اهل آن نبود، از گناه توبه كند تا حق تعلي او را بيامرزد. قوله تعالي: «فَعَصي ادَمُ رَبَّهُ فَغَوي ثُمًّ اجْتَبيةُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدي». (طه، 122). و اگر بيند كه با آدم سخن گفت دليل كند كه علم و دانش بياموزد قوله تعالي: «وَ عَلّمَ ادَمَ الاَسْمآءَ كُلّها». (بقره، 31).
 • اگر بيند كه آدم دست او را بگرفت دليل كند كه بزرگي و مملكت يابد و اگر بيند كه آدم را اطاعت نداشت دليل بد بود و عاصي بود و اگر حوا را به خواب بيند، دليل كه اقبال و دولت اين جهاني يابد و فرزندانش زياد گردند و كام دل يابند
 • اگر شيث (ع) را بيند، دليل كه عيش خوش يابد و فرزندانش افزون شوند.
 • اگر ادريس (ع) را درخواب بيند، دليل كه كارش نيكو و عاقبتش محمود بود.
 • اگر نوح (ع) را بيند، دليل كه عمرش دراز گردد، وليكن از دشمن رنج و سختي يابد.
 • اگر هود (ع) را بيند، دليل كه دشمنان بر وي افسوس كنند و عاقبت بر ايشان ظفر و نصرت يابد.
 • اگر لوط (ع) را بيند، دليل كه كارهاي او به صلاح آيد.
 • اگر صالح (ع) را بيند، دليل كه از جاي به جاي نقل كند و سرانجام كارش نيك شود و درِ خيرات به روي او گشاده شود.
 • اگر ابراهيم (ع) را بيند، دليل كه ايزد تعالي او را حج روزي كند.بعضي ازمعبران گفته اند كه از سلطان ظالم او را ستم رسد، بعضي گويند بدخوئي كند بامادر و پدر.
 • اگر اسمعيل (ع) را بيند، دليل كه بزرگي يابد و حاجتش روا گردد.
 • اگر اسحق (ع) را بيند، دليل كه از جهت فرزندان، وي را غم و اندوه رسد و سرانجام از غم فرج يابد و خرم شود.
 • اگر يعقوب (ع) را بيند، دليل كند كه خويشان بر وي بهتان نهند و عاقبت، پادشاهي و بزرگي يابد و كارش بلند گردد.
 • اگر شعيب (ع) را بيند، دليل كند كه مردمان بر او قهر كنند و بعد از آن ظفر و دولت يابد.
 • اگر موسي (ع) را بيند، دليل كند كه مبتلا گردد به اهل و عيال و بعد از آن حالش نيكو گردد و بر دشمن ظفر يابد.
 • اگر هارون (ع) را بيند، رحمت به او رو كند. اگر يسع (ع) را بيند، دليل كه كارهاي بسته بر وي گشاده گردد.
 • اگر داود (ع) را بيند دليل بر رنج و محنت عيال كند و آشفته گردد.
 • اگر يوسف (ع) را بيند، دليل بزرگي و پادشاهي يابد و مال او زياد و كارش به نظام آيد.
 • اگر زكريا (ع) را بيند، دليل كه ايزد تعالي او را توفيق بر خير و عبادت و طاعت دهد.
 • اگر يحيي (ع) را بيند، دليل كه دست از كار و كسب بدارد و به شغل آخرت مشغول گردد.
 • اگر خضر (ع) را بيند، دليل كه دايم درايمني بود و عمر دراز يابد.
 • اگر دانيال (ع) را بيند، كار وي نيكو گردد.
 • اگر ايوب (ع) را بيند، دليل كه از غم ها فرج يابد و از تاريكي به روشني افتد.
 • اگر عيسي (ع) را بيند، دليل كه كار مرده او زنده شود و بر خير و عبادت توفيق يابد

تعبیر خواب پیغمبران به روایت عبدالله عباس

 • اگر جمازه پیغمبر را كسي به خواب ديد، دليل كند در آن ديار رنج و مصيبت پديد آيد.
 • اگر بيند كه از پس جمازه همي رفت، دليل كند كه با يهودان و اهل بدعت بود و اگر ديد كه پیغمبر (ص) را زيارت همي كرد، دليل كه مال و نعمت و ولايت و عزت يابد. چون بيند كه رسول بر وي افسوس كرد دليل كه آن شخص كافر گردد: «قُلْ اَبِا للهِ وَ اياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤْنَ. لاتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ايمانِكُمْ.» (توبه، 65)

تعبیر خواب پیغمبران به روایت محمد بن سیرین

 • اگر رسول را در خواب ناقص بيند، آن نقصان به بيننده خواب بازگردد، زيرا رسول را هم مردم نيك به خواب بيند و هم مردم بد. مردم نيك را مژده دهد به چيزهايي كه بدو خواهد و مردم بد را حذر فرمايد از معصيت و گناه، تا از عقوبت رسته گردد، زيرا كه رسول هم بشير بود و هم نذير. بشير مومنان را و نذير كافران را.
 • اگر پیغمبر را بيمار و خشمگين بيند، دليل كه اهل آن ديار، به حكم شريعت كار نكنند، و اگر تازه رو بيند، دليل از اهل آن ديار راضي باشد و خيرات كنند و روان رسول از ايشان راضي باشد و اگر خواب ديد كه او پیغمبر شد، دليل كه او را رنج و سختي رسد، به مقدار مرتبه پیغمبری و پس از آن كارش نيكو شود.
 1. اول: اُولُوالْعَزْم.
 2. دوم: مرسل.
 3. سوم: نبي.
 4. چهارم :اُولُوالْعَزْم

تعبیر خواب پیغمبران به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر رسول را در شهر يا كوچه بيند، دليل كه در آنجا نعمت فراخ بود و اهل آن موضع بر دشمن ظفر يابند و اگر بيند كه اندامي از اندام پیغمبر كبود بود، مردم در آنجا در دين ضعيف و خوار باشند، زيرا كه نقصان اندام پيغمبر، نقصان راه دين است.
 • اگر بيند كه پیغمبر چيزي از ميوه هاي تر يا خشك به او داد، دليل كه به قدر آن علم و حكمت حاصل گردد.
 • اگر بيند كه چيزي از جامه ها به وي داد، وي را در دين و ورع و پارسائي و راه اسلام زيادتي بود خاصّه بيند كه وي را جامه سبز يا سفيد داد.
 • هر بنده مومني كه پیغمبري را بر جاي خود، تازه روي شادمانه بيند دليل كه بيننده خواب، عز و جاه و بزرگي يابد و او را بر دشمنان ظفر دهد و اگر از پيغمبري چيزي شنيد، دليل كند كه از علم آن پیغمبر بهره يابد و شادمان گردد.
 • اگر بيند كه پیغمبری را بكشت دليل بر شكستن عهد و امانت باشد.

تعبیر خواب پیغمبران به روایت دانیال نبی

 • اگر کسی حضرت ادم (ع) را در خواب ببیند مهتر و بزرگ قوم شود و به جاه و مقام و ریاست برسد .
 • اگر کسی هابیل را در خواب ببیند مومن و مقدس و پارسا و پرهیزگار می شود اما ستمکش و مصیبت دیده خواهد بود .
 • اگر حضرت شیث (ع) را در خواب ببیند خداوند به او علم و زهد و حکمت و فرزند بسیار و عمر طولانی و برخورداری عنایت فرماید .
 • چنانچه حضرت نوح (ع) را در خواب ببینید عمر شما طولانی و زندگی را به شادی می گذرانید ولی قدری به رنج می افتید .
 • اگر حضرت ادریس (ع) را به خواب ببینید رفعت و بزرگی و عزت می یابید .
 • چنانچه حضرت ابراهیم (ع) را به خواب ببینید برکارهای خیر راغب شوید و قضا حاجت یابید و حج کنید .
 • اگر حضرت اسماعیل (ع) را به خواب ببینید به فکر اخرت خواهید افتاد مسجدی بنا می کنید یا ساختمانی عامه المنفعه بنا می کنید .
  چنانچه حضرت اسحاق (ع) را به خواب ببینید دشمن قوی پنجه ای بر شما مسلط می شود ولی عاقبت الامر شما نیز بر او ظفر می یابید و او را هلاک خواهید کرد .
 • گر حضرت یعقوب (ع) را در خواب ببینید خداوند متعال فرزندان زیادی به شما عطا خواهد فرمود .
 • چنانچه در خواب حضرت یوسف (ع) را ببینید به تهمت ناحقی دچار می گردید و دچار رنج و غم و اندوه می گردید ولی عاقبت خوبی خواهید داشت و از همه رنجها و غمها نجات می یابید و دولت و عزت و رفعت می یابید و شاید هم از علم تعبیر خواب چیزی تحصیل نمایید .
 • اگر کسی حضرت زکریا (ع) را در خواب ببیند صاحب فرزندی می شود و دعایش مستجاب می گردد .
 • چنانچه حضرت یحیی (ع) را در خواب ببینید به پرهیزگاری و تقوی و خیر و نیکی روی می اورید و از گناهان ایمن خواهید ماند .
 • اگر حضرت شعیب را خواب ببینید نشان انست که با شخصی معامله ای خواهید کرد که زیان خواهید کرد .
 • چنانچه حضرت یونس (ع) را به خواب ببینید از بسیاری دعا و زاری که می کنید از اتش دوزخ در امان خواهید ماند .
 • چنانچه حضرت ایوب (ع) را در خواب ببینید اموال شما را دزد خواهد برد و فرزندان شما می میرند ولی چندی نمی گذرد که خدای تعالی بیشتر از ان چیزی که از دست داده اید به شما عطا خواهد فرمود .
 • چنانچه حضرت داود (ع) را در خواب ببینید زهد و تقوی پیشه خود سازید دولت و قوت و عزت می یابید و به مقام ریاست و سروری خواهید رسید .
 • چنانچه حضرت سلیمان (ع) را به خواب ببینید مملکت و بزرگی و عزت می یابید .
 • اگر حضرت موسی (ع) را به خواب ببینید بر دشمنان ظفر یافته همه انها را هلاک می نمایید و از شر انها ایمن خواهید ماند .
 • چنانچه حضرت عیسی (ع) را به خواب ببینید مرد نیک سیرت و باایمان هستبد خداوند شما را چیزی بیاموزد که دیگران را بهره مند و متمتع سازید و فرزندان پاک و خوش سیرت نیز عطا می فرماید .

تعبیر خواب پیغمبران به روایت منوچهر مطیعی

حکم کلي در خواب ديدن پيغمبران اين است که روياي انبيا و اوليا ميمنت و شگون دارد اما بيشتر منوط است به وضعي که خواب مي بينيم.

اگر پيغمبري را خوشحال و مسرور ديديم نشان آنست که وضع بيننده خواب روز به روز بهتر مي شود و شرف و جاه و منزلت مي يابد.

چنانچه آن پيغامبر يا ولي را غمگين و آزرده ديديم تعبير آن خلاف اولي است.

روي هم رفته ديدن پيغمبران در خواب نيکو است.

تعبیر خواب پیامبران به روایت جابر مغربی

 • هر كه اولوالعزم بيند در جايگاهي، اگر اهل آن موضع را با دشمنان جنگ بود دليل كه حق تعالي ايشان را بر دشمنان ظفر دهد، اگر در غم و سختي گرفتار باشد، ايزد تعالي ايشان را از غم و سختي فرج دهد و اگر در آن موضع از اين ها كه گفتيم نباشد،
  ديدن آن پيغمبران ايشان را بشارت بود در خير و صلاح دين.
 • اگر بيند كه پيغمبري از جمله پيغمبران، در جايگاهي بود و بر اهل آن موضع دعاي بد همي كرد، دليل كه حق تعالي محنت و بلاي عظيم بر ايشان فرستد،
 • چنانكه از ابتلا رهائي نيابند، مگر توبه كنند و به خداي تعالي بازگردد.

تعبیر خواب پیامبران به روایت سلیمان

 • از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: «هر كه مرا به خواب بيند، حق را ديده و اگر اندوهي و زياني به وي رسد عجب مدار، كه تاويل ديدن من، دليل بر سعادت دنيا و عقبي است».
 • اما اگر پيغمبر را زرد و لاغر بيند دليل بر سستي دين و آشكار شدن بدعت در آن ديار بود
 • اگر رسول را بيند كه در آنجا بانگ مي كرد، دليل هرچه در او خراب است آباد گردد، و اگر وي را ديد كه چيزي همي خورد، دليل كه فرماني بود از او بر زكوة دادن مال،
 • اگر پبغمبر را در جائي بيند كه در آنجا هيچ رنج و آفت نباشد، دليل بر خير و صلاح ديني است، خاصه كه آن حضرت را در آن موضع در مسجد بيند،
 • اگر وي را بيمار يا ضعيف يا غمگين ديد دليل كه در آنجا دين اسلام ضعيف و خوار گردد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پیشانی در کتاب سرزمین رویاها

بیشتربخوانید: تعبیر خواب پیری - دیدن پیر مرد سالخورده در خواب چه تعبیری دارد؟

 
برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.