ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۲۲۳
تاریخ انتشار: ۰۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۲ - 22 January 2020
پ
تعبیر خواب بز: اگر خواب ببينيد بزهاي سرگردان در اطراف مزرعه چرا مي كنند ، علامت آب و هواي موسمي و محصول فراوان است . اگر آنها را جايي ديگر ببينيد ، نشانة انجام معاملاتي محتاطانه و كسب ثروتي بيشتر است .

تعبیر خواب بز چیست؟

تعبیر خواب بزچیست؟

دیدن بز در خواب چه تعبیری دارد؟ 

در این قسمت از سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب بز و همچنین دیدن بز در خواب آشنا خواهیم کرد

تعبیر خواب بز در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب يك بز : ثروت
 • تعداد بسياري بز :فراواني
 • بزها با يكديگر مي جنگند : رنج بسياري خواهيد داشت .
 • شما صاحب گله بز هستيد : فراواني و ثروت
 • بزهايتان را دريك محوطه نگهداري مي كنيد : شما را ترك خواهند كرد .
 • يك بز به شما شاخ مي زند : رقباي شما خوشحال خواهند شد .
 • بزهاي سفيد : شانس به نفع شما مي چرخد ولي بصورت بوالهوسانه و متغير .
 • بزهاي سياه : به دوستان اعتماد نكنيد .
 • بزهاي سفيد و سياه : در كارهايتان بسيار محتاط باشيد .
 • يك بز را مي كشيد : خوشبختي
 • شاخهاي يك بز : فلاكت
 • يك بزغاله : در بازي برنده مي شويد .
 • خواب ببينيد كه از بزها نگهداري مي كنيد : به شما بي احترامي مي شود .
 • مردم فقير خواب ببينند كه از بزها نگهداري ميكنند:
 • پول فراواني به دستشان مي آيد

تعبیر خواب بزاز دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببينيد بزهاي سرگردان در اطراف مزرعه چرا مي كنند ، علامت آب و هواي موسمي و محصول فراوان است . اگر آنها را جايي ديگر ببينيد ، نشانة انجام معاملاتي محتاطانه و كسب ثروتي بيشتر است .
 •  اگردرخواب بز نري به شما شاخ بزند ، نشانة آن است كه بايد آگاه باشيد تا دشمنان به اسرار شما دست نيابند .
 •  اگر زني خواب ببيند سوار بز نري شده است ، علامت آن است كه به خاطر رفتار بي ادبانه احترام خود را نزد ديگران از دست مي دهد .
 • اگر زني خواب ببيند شير بز مي نوشد ، علامت آن است كه بخاطر ثروت و ماديات ازدواج مي كند و از اين كار پشيمان نمي شود .

تعبیر خواب بز از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • دیدن بز در خوابتان بیانگر این است که عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.
 • خواب دیدن یک بز نر شما را شاخ می زند، هشدار فریب، کار پنهانی و دروغ است.
 • دیدن بز کوهی در خواب بیانگر این است که آرزوی های بزرگ شما (جاه طلبی شما)، تنها از طریق صرف انرژی زیاد بدست می آید. شما موفقیت بیشتری را درنتیجه ی تلاشتان تجربه خواهید کرد.
 • تعبیر دیگر این است که، خواب ممکن است به شما بگوید که از برخی موقعیت ها بگریزید یا عقب نشینی کنید.
 • دیدن سقوط یک بز کوهی در خواب به این معنی است که شما در نابودی یک رابطه ی عاشقانه مقصر هستید.

تعبیر خواب بز به روایت منوچهر مطیعی

 • بز حيوان زيرک و باهوش و چالاکي است و در عين حال مفيد که هم از گوشتش استفاده مي کنيم و هم از شيرش. 
 • بز مثل گوسفند و بره در خواب نيکو است ولي تفاوت هايي هست که توضيح داده مي شود. براي کساني که ذاتا کم تحرک و تنبل هستند و کارهاي خود را از امروز به فردا موکول مي کنند اگر بز در خواب ببيند هشداري است که چنانچه تنبلي را ترک گويند و پر تحرک باشند سود خواهند برد.
 • چنانچه بزي در آغوش يا همراه داشته باشيد گوياي نعمتي است که در اختيار داريد و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درايت و جنب و جوش و فعاليت است.
 • خوردن گوشت بز بيماري است و چنانچه کسي در خواب ببيند که کباب گوشت مي خورد و آن کباب از گوشت بز تهيه شده بيمار مي شود.
 • خوردن شير بز نيز نيکو است و دوشيدن شير بز نيز همين تعبير را دارد.
 • چنانچه در خواب ببينيد که گله اي از بز داريد و گله اي را تماشاش مي کنيد خواب از فراواني نعمت خبر مي دهد و مي گويد که پيش روي شما سفره اي بزرگ و پرنعمت گسترده خواهد شد که شما مي توانيد به قدر رحمت خود از آن سفره بهره مند شويد.
 • چيدن پشم بز نيز خوب است و از پيش آمدهاي خوب به شما خبر مي دهد.
 • تنيدن پشم بز نيز همين تعبير را دارد و نيکو است و نعمت و رفاه را بشارت مي دهد.

تعبیر خواب بز به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • بز نر درخواب مقدمه لشگر است.
 • اگر بيند بز نر بيافت و بر وي نشست، دليل كه اين مرد مقدم لشگر شود.
 • اگر از مردم عامه بود، دليل كه او را با مقدم لشگر صحبت افتد و توانگر شود.
 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: از پيغمبر (ص) شنيدم : هر كه فرزند بز را به خواب بيند كه بخريد و به خانه برد، چهل سال درويشي از وي دور گردد
 • ديدن بز فروش در خواب، مردي بود كه مردان و زنان را جمع كند.

تعبیر خواب بز به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بيند ماده بزي را بدوشيد و شير او بخورد، دليل كه از زني مال يابد.
 • اگر بيند ماده بز را بكشت و گوشت او را بخورد، دليل كه از آن زن حاجت روا شود.
 • اگر بينده ماده بز را نه از بهر گوشت كشت، دليل كه زني به نكاح بخواهد و از او فائده نبيند.
 • اگر بيند ماده بز از خانه ا و بيرون رفت، دليل كه زن را طلاق دهد.
 • اگر بيند رمه بز در خانه داشت يا به جاي ديگر و دانستملك اوست، دليل كه به قدر آن وي را مال و نعمت و غنيمت بدست آيد.
 • اگر بيند رمه بز و گوسفند در صحرا مي چرانيد و به هر جا كه مي خواست مي برد، دليل كه به ولايتي از عرب يا از عجم حاكم شود.
 • بز ماده در خواب ديدن در گوشت او خوردن مالي جمع كرده بود و بعضي از معبران گويند: مالي جمع كرده او را حاصل شود.

تعبیر خواب بز به روایت جابر مغربی

 • اگر بيند از گوشت ماده بز مي خورد، دليل كه بيمار شود و زود شفا يابد و پوست و پشم و شير بز درخواب خيرو بركت مال است كه بدو رسد.
 • اگر بيند كه بزغاله بدو دادند، يا بيافت، يا بخريد، دليل كه وي را فرزندي مبارك آيد.
 • اگر بزغاله را بكشت، دليل كه فرزند او هلاك شود.
 • اگر بيند گوشت بزغاله را بخورد، دليل كه ازمال فرزند چيزي بخورد.
 • بز ماده ديدن و خوردن، دليل خير و منفعت كند، چون به طعم خوش و نيكو بود.
 • اگر به طعم ناخوش بود. دليل بر غم و اندوه كند.

تعبیر خواب بز به روایت محمد بن سیرین

 • مردي بود بزرگ و ماده بز زني بود.
 • اگر ديد بزي مجهول را بكشت، دليل كه بر مردي بزرگ ظفر يابد.
 • اگر بيند پوست بز را بكند، دليل كه مال بسيار بستاند و هزينه كند.
 • اگر بيند از گوشت او بخورد، دليل كه مال بخورد. اگر بيند بر وي نشست و از هر طرف مي راند، دليل كه با مردي بزرگ مكر و حيله كند و به هر حال كه خواهد او را گرداند.
 • اگر ديد بز او را از پشت خود بيفكند، دليل كه آن مرد وي را از جاه و حرمت بيفكند،
 • اگر ديد هر دو سر وي بز شكست، دليل كه آن مرد را از عمل منع كند. اگر بيند كه سروهاي بز دراز و قوي شده بود، يا در عدد زياده گرديده بود، دليل كه در عمل خود مهتر و قوي گردد و ظفر يابد.
 • اگر بيند موي او زياد شده، دليل كه مالش زياد شود.
 • اگر بيند پشم او بستد، دليل كه به قدر آن مال از فرزند بستاند.
 • اگربيند ماده بزي يافت، يا كسي بدو بخشيد، دليل كه زني بخواهد.


اگر بز در حال حمله بود با شخصی درگیر هستید، ثابت قدمی یا برخورد آسان با دشواری‌ها (اگر از بز نگهداری می‌کردید)، این تصویر به خوبی نمایانگر احساس مسئولیت و اهمیت دادن شما به دیگران است. اگر از بزها نسل کشی می‌کردید به غریزه تولید مثل شما اشاره دارد. داشتن بز، گویای نعمتی است که در اختیار دارید و تصاحب آن مستلزم به کار بردن هوش و درایت و فعالیت است

بیشتر بخوانید: 6 تعبیر خواب برهنگی-لخت شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سبیل چیست؟

 
 
برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.