ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۱۵۳
تاریخ انتشار: ۰۴ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۵ - 25 December 2019
پ
تعبیر خواب انار ، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید. گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتکا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید . 

تعبیر خواب انار_دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب انار_دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب انار آشنا نموده و همچنین میتوانید تعبیر خواب گلابی و تعبیر خواب آهو را در قسمت تعبیر خواب بخوانید 

تعبیر خواب انار در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک درخت انار پر ازگل نشانه خوشبختی است
 • خواب یک درخت پر از انار نشانه شادی و لذت است .
 • دیدن خواب خوردن انار نشانه خوشبختی و سلامت است .
 • خواب درخت انار نشانه آنست که ثروت بزرگی نصیبتان می شود . 
 • دیدن انار گندیده و فاسد در خواب نشانه آنست که مشکلات بسیار در انتظار شماست .
 •  اگر در خواب ببینید که یک ظرف پر از انار دارید نشانه آنست که نباید بدون فکر کاری انجام دهید .
 • اگر در خواب ببینید که یک انار را به دو قسمت می کنید نشانه آنست که طلبکاران شما دنبال دردسر می گردند . 

تعبیر خواب انار از دیدگاه کارل یونگ

 • به طمع انداختن و دعوت به رابطه ی جنسی هم بیان می شود.
 • تعبیر دیگر این است که بیانگر خون است.
 • خواب انار بیانگر باروری، سلامت، زندگی و طول عمر است.

تعبیر خواب انار از دیدگاه لیلا برایت

 •  دیدن یا خوردن انار در خواب نشانه رهایی از اتهامات دیگران نسبت به شما است.

تعبیر خواب انار از دیدگاه آنلی بیتون 

 •  خواب خوردن انار ، نشانه آن است که اسیر و تسلیم زیباییهای فردی خواهید شد.
 • خواب انار ، نشانه آن است که از استعدادهای خود در راهی درست بهره برداری می کنید و پیوسته به دانش خود می افزایید.
 • گرفتن انار از دست نامزد خود در خواب ، علامت آن است که با تمامی نیرنگهایی که پیرامون شما را فرا گرفته است ، با اتکا به نیروهای درونی خود از اسارت آنها جان سالم به در می برید . 

تعبیر خواب انار به روایت ابراهیم کرمانی

 • چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد، اگر در خواب ببینی انار شیرینی را با پوست و پیه (پوسته‌های سفید داخلی) آن می‌خوری، از همه چیز برخوردار می‌شوی
 • چنانچه بازرگان هستی و در بیداری نیز فصل انار باشد و در خواب ببینی انار شیرین می‌خوری، جنس و کالای تو رایج می‌شود، و اگر مسافر هستی، تعبیرش این است که سفر خوب و مبارک و با سود و منفعتی خواهی داشت.

تعبیر خواب انار به روایت جابر مغربی

 • حکم انار شیرین میانه است.
 •  تعبیر خواب خوردن انار ترش چه در فصلش باشد و چه خارج از فصلش بد است
 • اگر بیند انار به زمستان و یلدا همی خورد، دلیل که به عددهر دانه او را چوبی بزنند در همه چیز 
 • اگر کسی زمانی که در بیداری فصل انار است در خواب ببیند که انار شیرین می‌خورد، هزار درهم یا شاید کمتر از آن یعنی پنجاه دینار یا پنجاه درهم به دست می‌آورد. اینگونه رویاها بایستی بر اساس بزرگی و همت شخص رویابین تعبیر گردد.

تعبیر خواب انار به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • انار در خواب، به روزی آسان یا به زن، تعبیر میشود.
 • اگر انار به زن تعبیر شود، زنی زیباروی است و اگر اناری تمیز و تازه باشد به دختر تعبیر میشود.

تعبیر خواب انار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • برخی از معبران انار شیرین و با طراوت را به زن خوب روی و مهربان تعبیر کرده‌اند.
 • روی هم رفته دیدن انار در خواب به وقت خود یعنی در فصل انار خوب است و در بی وقت خوب نیست.
 • چنانچه کسی ببیند اناری شیرین و تازه دارد یا از دیگری می‌گیرد زنی خلیق و خوبروی سرراهش قرار می‌گیرد.
 • اگر اناری از درخت کندید و خوردید و به دهان شما خوش آمد از جانب همسری خوب روی و خوش خلق بهره مند می‌گردید.
 • انار میوه ای بهشتی است و دیدن آن در خواب نیکو است. البته برخی معبران کهن ، دیدن انار در خواب را به مال و پول تعبیر می کردند و برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد حساب کرده و هر انار را هزار درم می نوشتند.
 • دیدن انار لهیده و گندیده را نشانه انسانی احمق و ابله و مزاحم تعبیر می کند ومی گوید : اگر خواب ببینید که اناری لهیده در دست دارید و یا اینکه انار گندیده و شلی را در راه پیدا کردید نشانه این است که به زودی با انسانی احمق و ابله برخورد خواهید کرد.
 •  اگر خود ما در خواب انار را دانه کنیم و در بشقاب پیش روی کسی قرار بدهیم خواب ما می گوید که ما درباره آن شخص حسن نیت نداریم و ممکن است کاری بکنیم که به او زیان برسد و مهم نیست که آن شخص در خواب ما آشنا باشد یا غریبه.
 • در بیداری اگر کسی اناری را پوست کند و دانه اش را جدا کرد و نمک و گلپر زد و مقابل ما در بشقابی گذاشت به ما محبت کرده است اما اگر در خواب کسی این کار را بکند نشانه این است که برای ما توطئه ای ترتیب داده است که باید هشیار و بینا و آگاه باشیم.

تعبیر خواب انار به روایت اسماعیل بن اشعث 

 • اگر بازاری باشد، یـعـنـی هزار درهم به دست می‌آورد، 
 • اگر رئیسی این خواب را ببیند، یـعـنـی بر روستایی ریاست می‌کند.
 • اگر بازرگانی این خواب را ببیند، یـعـنـی ده هزار درهم به دست می‌آورد.
 • اگر شخص فقیر و تنگدستی این خواب را ببیند، یـعـنـی یک یا ده درهم به دست می‌آورد.
 •  اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که انار دارد، یـعـنـی حکومت شهری را به دست می‌آورد.

تعبیر خواب انار به روایت محمدبن سیرین

 •  دیدن انار ترش در خواب را نشانه غم و اندوه می داند.
 • خوردن انار شیرین در خواب نشانه جمع کردن مال و اموال می باشد.
 • بعضی تعبیرگران دیگر معتقدند که تعبیر خوردن یک انار شیرین در خواب نشانه این است که شما هزار درهم به دست خواهید آورد.

تعبیر خواب انار به روایت حضرت دانیال

 • اگر ببینی انار چیده‌ای و از آن می‌خوری، یـعـنـی از زنی زیبا سود و منفعت به دست می‌آوری .
 • تعبیر درخت انار، شخصی است که مال و نعمت فراوانی دارد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش زنی ثروتمند و شایسته می‌باشد (تعبیرهای مختلف).
 • تعبیر انار، مال و اموال می‌باشد، ولی به اندازۀ سعی و همت تو، مخصوصاًً اگر در فصل انار خواب آن را ببینی، ولی اگر در بیداری فصل انار نباشد، تعبیرش بد است.

تعبیر خواب انار به روایت امام صادق(ع)

 • شهر آباد
 • زن خوب و پارسا 
 • جمع کردن مال و اموال
 • تعبیر خوردن انار ترش، غم و اندوه می‌باشد،

جابر مغربی نیز می‌گوید: چه در بیداری فصل انار باشد و چه نباشد در همه حال اگر در خواب ببینی انار ترش می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

و تعابیری دیگر برای تعبیر خواب انار

 • انار میوه‌ای بهشتی و دیدن آن در خواب بسیار نیکوست. بر اتفاق تمامی معبران دیدن انار در خواب را مبنی بر جمع آوری مال دانسته‌اند. 
 •  اگر مرده ای را دیدی که از تو انار دریافت می کند و میل می کند دلیل بر اینکه زنی پاکدامن نصیب تو یا یکی از دوستان نزدیکت می شود که بواسطه این وصلت خوشحالی زیادی می کنی.
 • اگر کسی بیند انار سفید به وقت خود می خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه های انار سفید یافت یا کسی بدو داد، دلیل که به وقت آن وی را رنجی رسد اگر به وقت بود و اگر بی وقت. اگر انار سفید با پوست و پیه آن می خورد، دلیل که از همه چیز برخورداری یابد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب استخوان_دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اسب_دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد؟برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
عناوین مرتبط
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.