ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

کشف دومین ابوالهول مصر
دومین ابوالهول مصر کشف شد
به طور اتفاقی مجسمه‌ای با بدن شیر و سر انسان توسط کارگران ساختمان‌سازی در مصر کشف کرده‌اند.