ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

آیا الهام و مکاشفه در علم جایی ندارد؟
درحالی که قرن‌‌هاست درمورد کاربرد الهام در عرصه‌‌ی هنر بحث می‌‌شود؛ اما کسی درباره‌‌ی نقش آن در علم سخن نمی‌‌گوید. آیا واقعا باید تخیل و الهام را در روش‌‌های علمی نادیده انگاشت؟