ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

دلجویی جالب یک کره ای به بخشی بعد از فینال 
هدیه جالب یک کره ای به بخشی بعد از فینال
پس از پایان مبارزه بخشی، سرمربی کره ای سابق ایران به سالن گرم رفت و ساعتی را که ۱۰ سال قبل از ساعی هدیه گرفته بود، به تکواندوکار ایرانی داد.