ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

عکسبرداری از یک سلول زنده
دانشمندان توانسته اند با مهارت خود از یک سلول زنده عکس برداری کنند این روند میتواند به بیماری سرطان کمک کند