اعلامیه حقوق انسانی چیست؟

اعلامیه حقوق انسانی چیست؟

قوانین عالیه آمریکا در قانون اساسی آنجا تعیین شده است. قانون اساسی عبارتست از یك سلسله قوانین که شخص بدون
۶ روز پیش
پیدایش قوانین چگونه بود؟

پیدایش قوانین چگونه بود؟

با پیدایش هرگونه روابط اجتماعی مفهوم عدالت یا قانون نیز بوجود می آید. به‌عنوان مثال
۶ روز پیش
اولین حکمران انگلیس که بود؟

اولین حکمران انگلیس که بود؟

ما میل داریم که فکر کنیم انگلستان از شروع تاریخ یک قسمت از اروپا بوده است، ولی در حقیقت چنین نیست.
۶ روز پیش
قرون وسطی چیست؟

قرون وسطی چیست؟

تاریخ بشریت را مورخین بسه قسمت بزرگ تقسیم کرده اند : از منه قدیمه، قرون وسطی و عصر جدید
۶ روز پیش
اولین وسیله حمل و نقل چه بود؟

اولین وسیله حمل و نقل چه بود؟

اگر دریك جزیره متروك گیر کنید و بخواهید چیزیرا از یك نقطه نقطه دیگر منتقل نمایید.
۶ روز پیش
۲