ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۳۸۳
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۳ - 05 April 2020
پ
در تعبیر خواب پلنگ اگر بيندگوشت پلنگ همي خورد، دليل كه درجنگ و خصومت افتد، ليكن مظفر گردد و شرف و بزرگي يابد.

تعبیر خواب پلنگ

دیدن پلنگ در خواب تعابیر گوناگونی دارد در این قسمت از تعبیر خواب سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب پلنگ آشنا خواهیم کرد.

تعبیر خواب پلنگ به روایت محمد بن سیرین

پلنگ در خواب، دشمن قوي و توانا بود. اگر بيند كه با پلنگ جنگ مي كرد، دليل كه با دشمن خود خصومت كند و خصم را ظفر و غلبه بود، يعني اگر پلنگ بر وي غالب شد، دشمن بر وي غالب گردد.
اگر او بر پلنگ غالب شد. او بر دشمن غالب گردد.
اگر بيندگوشت پلنگ همي خورد، دليل كه درجنگ و خصومت افتد، ليكن مظفر گردد و شرف و بزرگي يابد.

تعبیر خواب پلنگ به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی با پلنگ جنگ و دعوا می‌کنی ولی هیچکدام پیروز نشده‌اید، یـعـنـی از «پادشاه» دچار ترس و وحشت زیادی می‌شوی، و یا اینکه دچار بیماری شدیدی خواهی شد، ولی بهبود پیدا می‌کنی.
 • اگر ببینی پلنگ را کشته‌ای، یـعـنـی از اسلام رویگردان می‌شوی و در تعبیر آن خیری وجود ندارد.
 • اگر ببینی سوار پلنگ شده‌ای، یـعـنـی دارای عزت و جاه و مقام می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد.
 • اگر ببینی پلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که دچار جنگ و دشمنی خواهی شد
 • اگر ببینی پوست یا استخوان و یا موی پلنگ را به دست آوردی، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن از مال و اموال دشمن به دست می‌آوری.
 • اگر گوشت پلنگ می خوری تعبیرش این است که در جنگ و نبرد مشهور می‌شوی.
 • اگر ببینی شیر پلنگ می‌خوری، یـعـنـی بر دشمن پیروز می‌شوی، و یا از دشمن دچار ترس و دلهره می‌شوی، ولی در نهایت ترس تو از بین می‌رود و در امان می‌مانی.

تعبیر خواب پلنگ به روایت خالد بن محد الهنبری

 • دیدن پلنگ در خواب، بر سلطانی ظالم یا دشمنی سرسخت دلالت دارد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که پلنگی را از بین برده، بر دشمنش ظفر مییابد .
 • اگر کسی ببیند که بر پلنگی سوار شده است، به قدرتی بزرگ دست مییابد.

تعبیر خواب پلنگ به روایت امام صادق (ع)

دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است.
1-دشمن قوی
2-مال یافتن از دشمن
3-ترس از پادشاه

تعبیر خواب پلنگ به روایت یوسف نبی(ع)

اگر در خواب پلنگ ببیند از پادشاه نیکویی ببیند و حرمت بزرگی را بدست خواهد آورد.
پلنگ در خواب، دشمن قوی و توانا است.

تعبیر خواب پلنگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

هر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما براي او احترام قائل باشيم يا از او بترسيم و يا به کرم و بخشش او چشم داشته باشيم در خوابهاي ما به شکل شير يا پلنگ ظاهر مي شود.
خيلي کسان ممکن است در اين ليست قرار بگيرند از جمله پدر که به او احترام مي گذاريم و تا کوچک هستيم از او مي ترسيم و در نوجواني او را از همه مردان عالم بزرگتر و مقتدرتر مي انگاريم.
وقتي پلنگ در خواب مي بينيم خودمان بهتر مي توانيم بفهميم و مشخص کنيم که چه کسي در زندگي ما چنين هيمنه و قدرتي دارد که به شکل پلنگ در خواب ما ظاهر مي شود اما به طور کلي پلنگ در خواب دشمني است که گذشت و مردانگي هم دارد و چه بسا وقتي بر ما چيره شود بدون رساندن آزار بگذرد و پي کار خويش برود.
اگر پلنگ در خواب ديديم با دشمني که به هر صورت از ما قوي تر است روبرو مي شويم و خواب ما از يک برخورد نابرابر خصمانه خبر مي دهد.
اگر ديديم که پلنگ را فراري داديم و آن حيوان قدرتمند از ما گريخت بر چنين دشمني پيروز مي شويم اگر ديديم که بر پشت پلنگ نشسته ايم باز نشان پيروزي و چيرگي ماست و اگر پلنگ سر به دنبال ما نهاده بود دشمن بر ما تسلط مي يابد و خطري بزرگ تهديدمان مي کند.
داشتن پوست پلنگ غنيمت است و خريدن پوست پلنگ تحصيل مالي است که به دست آوردن آن بيشتر از خود پول شما را خوشحال مي کند.

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

دیدن پلنگ در خواب نشانه وجود خطری در نزدیکی شماست و دشمنانی که تلاش می‌کنند به شما صدمه بزنند. بیانگر تاریکی، مرگ و تولد دوباره است. جنبه‌ی مثبت‌تر آن، این است که پلنگ‌ها به معنی قدرت و زیبایی هستند. احساسی را که در خواب دارید در نظر گیرید تا بتوانید تعیین کنید که کدام یک از این معانی را داراست.
دیدن پلنگ وحشی در رویا بیانگر این است که شما در نهایت بر مشکلات خود با مقاومت غلبه خواهید کرد.
اگر پلنگ در قفس باشد، بیانگر این است که به سادگی بر هر مانعی غلبه خواهید کرد.
رویای دیدن پلنگ به این معنی است که شما همان کسی هستید که هستید، درست مثل پلنگ که نمی‌تواند نقاط روی پوست خود را تغییر دهد.
خواب دیدن اینکه پلنگ را می‌کشید به موفقیت در پروژه‌های شما اشاره دارد.
اگر در خواب پلنگ به شما حمله می‌کند بیانگر این است که شما از موفقیت آینده خود بیش از حد مطمئن هستید. شما مشکلات و چالش‌هایی را که مجبور به تحملشان هستید را درک نمی‌کنید.

تعبیر خواب پلنگ از دیدگاه لوک اویتنهاو

پلنگ: ترس

تعبیر خواب پلنگ به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید پلنگی به شما حمله ور می شود ، نشانه آن است که در اثر اعتمادی نابجا آینده خود را خراب خواهید کرد .
 • کشتن پلنگ در خواب ، نشانه توفیق در کارهاست .
 • دیدن پلنگی در قفس ، علامت آن است که دشمنان شما را محاصره می کنند اما نمی توانند زیانی به شما برسانند .
 • اگر خواب ببینید در جنگل ، پلنگها از شما می گریزند ، نشانه آن است که در امور عاطفی یا شغلی خود با دردسرهایی مواجه خواهید شد ، اما با تلاش و پشتکار بر مشکلات فایق خواهید شد .
 • دیدن پوست پلنگ در خواب ، نشانه آن است که فردی نادرست امتیاز و منافع شما را به چنگ می آورد .

تعبیر خواب پلنگ در گتاب فرهنگ تفسیر رویا

مانند تمامی گربه سانان بزرگ، پلنگ در رویا نشانه خشم، مزاج تند، کینه توزی، بی‌رحمی، شجاعت، شور و شوق، حتی اشتیاق نگه داری از فرزندانتان؛ به دلیل خال‌های پلنگ که مانند چشم‌هایی نگاه می‌کنند است.

پلنگ در اساطیر نمایانگر نگاهبان اعظم است - به معنای هوشیاری وسیع

تعبیر خواب پلنگ در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک پلنگ : پیروزی بر دشمنان
 • یک پلنگ به شما حمله می کند : موفقیت
 • یک پلنگ را می کشید : سختیهای بسیاری در پیش دارید ولی در پایان موفقخواهید شد.
 • یک پلنگ در قفس : دشمنان سعی می کنند به شما زخم بزنند ولی موفق نمیشوند.
 • تعداد زیادی پلنگ : برای یک کار به خارج از کشور سفر خواهید کرد.
 • صدای غرش پلنگ : رنج و اندوه
 • پلنگها میجنگند : بیماری
 • پلنگها به یکدیگر میپرند : شما بشدت رنج خواهید برد.
 • پلنگ در حال دویدن : بیماری خطرناک
 • یک پلنگ در حال مرگ : یک شخصیت مهم خواهد مرد.
 • یک پلنگ به زنجیر کشیده شده : یک دشمن شما را غافلگیر خواهید کرد.
 • یک پلنگ را غافلگیر میکنید : مراقب دوستان خیانتکار باشید.
 • شما از پلنگ میترسید : دشمنان شما را آزار بسیار میدهند.
 • بر پلنگ پیروز میشوید : مراقب رقیب باشید .
 • اسکلت یک پلنگ : ثروت
 • یک بچه پلنگ : شادی و خوشبختی.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پشه - دیدن پشه در خواب چه تعبیری دارد؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پل - دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد؟

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
عناوین مرتبط
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.