ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۲۸۴
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۲ - 19 February 2020
پ
تعبیر خواب پادشاه : در عشق با دروغ و خیانت مواجه خواهید شد .شما به دیدن پادشاه می روید : شانس

تعبیر خواب پادشاه چیست؟

در این قسمت از تعبیر خواب سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب پادشاه و دیدن پادشاه در خواب آشنا خواهیم کرد.

تعبیر خواب پادشاه در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک پادشاه : در عشق با دروغ و خیانت مواجه خواهید شد .
 • شما به دیدن پادشاه می روید : شانس
 • به پادشاه نامه می نویسید : خطر
 • پادشاه به شما اجازه شرفیابی می دهد : سرکشی و آشوب درخانه
 • یک پادشاه به اتفاق درباریان : دوستان به شما خیانت می کنند .
 • در تعبیر خواب یوسفی آمده است:
 • پادشاه را در جای غیر مشهور دیدن آنجا آفتی پیش آید زراعت بر باد گردد
 • شما امپراتور هستید : نقشه خواهید کشید برای اینکه فرار کنید .
 • شما را به امپراتور معرفی می کنند : یک سفر طولانی در پیش دارید .
 • با یک امپراتور ازدواج می کنید : شهرت و مقام خود را ازدست می دهید .

تعبیر خواب پادشاه از دیدگاه آنلی بیتون

 • ديدن پادشاه در خواب ، نشانة آن است كه با تمام توان خود مي كوشيد غرور را از خود دور كنيد . اما جاه طلبي همچنان بر شما حاكم است .
 • اگر خواب ببينيد پادشاهي تاجدار هستيد ، نشانة آن است كه نسبت به دوستان و همكاران خود به مقامي بالاتر دست خواهيد يافت .
 • اگر در خواب مورد سرزنش پادشاه قرار بگيريد ، نشانة آن است كه براي كوتاهي در انجام وظايف خود سرزنش خواهيد شد .
 • اگر دختري خواب ببيند به حضور پادشاه رسيده است ، نشانة آن است كه با مردي ازدواج خواهد كرد كه از او حساب مي برد . اما اگر خواب ببيند از جانب پادشاه مورد التفات قرار مي گيرد ، علامت آن است كه بر مقامي والا ارتقاء مي يابيد و از روي تفاهم با مردي ازدواج مي كند
 • ملاقات با یک امپراطور در خواب، به معناى آن است که شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پیش رو دارید.

تعبیر خواب پادشاه به روایت منوچهر مطیعی

 • به عقيده فرويد و با توجه به تئوري سمبوليسم در خواب او پادشاه در خواب هايي که ما مي بينيم سمبول پدر است. همان طور که جاي ديگري از اين کتاب نقل شده فرويد معتقد است اشياء و عوامل و همه چيزهايي که زندگي ما را پر کرده اند در خواب به صورت سمبول هايي ظاهر مي شوند و او مي گويد سمبوليسم جالب ترين فصل تئوري خواب است و به عنوان شاهد نمونه هايي نيز مثال آورده است. اگر نظريه فرويد را قبول داشته باشيم که درست به نظر مي رسد پادشاه خواب پدر است و ملکه مادر. معبران و خواب شناسان کهن ايراني و اسلامي نيز تقريبا همين عقيده را دارند يعني مي گويند خيلي چيزها در خواب مظهر و نمونه چيزهاي ديگري هستند که در زنگي روزانه آنها را لمس مي کنيم. در همين کتاب در قسمت ـ آ ـ کلمه آفتاب نوشتيم که معبران اسلامي معتقدند که آفتاب يا خورشيد در خواب هاي ما پدر است. ماه مادر و ستاره هاي ديگر به همين ترتيب معرف اشخاص ديگر مي باشند . به خصوص فرويد تاکيد دارد که پدر به خصوص اگر سختگير و مستبد و يکدنده و خشن باشد در خواب به شکل پادشاه متجلي مي شود. با اين تعريف نه تنها پدر و مادر بلکه اشخاص ديگري که در زندگي ما آمر و حاکم هستند مي توانند در خواب پادشاه بشوند. مثل رئيس، کارفرما، معلم و يا هر کس ديگري که در مقام مقايسه ما خويشتن را در مقابل او ضعيف و بي مقدار مي دانيم. با اين مقدمه مي توانيد پادشاه را در خواب خود بشناسيد کيست و روياي شما از چه کسي با شما سخن مي گويد. اگر در خواب پادشاه ـ پدر ـ را ببينيد که بشاش و خوشحال و راضي است خوب است و خواب شما از سکون و آرامشي که در زندگيتان پديد مي آيدخبر مي دهد. اگر پادشاهي مرده باشد و شما او را زنده ببينيد خواب شما مي گويد که در روزهاي آينده با شخصي رو به رو مي شويد و برخورد داريد که مي تواند در زندگي شما تعيين کننده باشد. اگر پشتش به شما بود نشان آن است که کار مهمي به اعمال قدرت و همت و هوش و فراست شما تعليق مي يابد و اگر پشت شما به پدر بود از کنار حادثه خوبي بي تفاوت مي گذريد بي آنکه از آن سود ببريد و بهره مند شويد. اگر ديديد که پادشاه وارد خانه اي شد که آن خانه به شخص پادشاه تعلق ندارد به صاحب خانه زيان وارد مي آيد ولي اگر متعلق به خود پادشاه بود سودي براي بيننده خواب متصور است. چنانچه پادشاه را اندوهگين و گرفته خاطر ديديد خواب شما از يک غصه خبر مي دهد. اگر بيننده خواب ببيند که با پادشاه نشسته و صحبت مي کند يا بر سر سفره قرار گرفته و غذا مي خورد گرفتار غم و اندوه مي شود و بين او و خانواده اش جدائي مي افتد. اگر فقط پادشاه را بر سر سفره ديديد و خودتان کنار او نشسته بوديد، خواب شما از عمر طولاني خبر مي دهد. چنانچه دختر جواني خود را با پادشاه ببيند خواب او از عشق و ازدواج خبر مي دهد و اگر پسر جوان و مجردي خويشتن را با پادشاه ببيند بايد نگران يک رقابت عاطفي باشد و شکست در عشق را بپذيرد. اگر در خواب ديديد که به تماشا ايستاده ايد و پادشاه با اتومبيل مي آيد و از مقابل شما مي گذرد مترصد دريافت خبري بزرگ باشيد. اگر ديديد از جائي که هستيد پادشاه سوار ماشين شد و رفت امنيت و فراغت مي يابيد و نگراني و تشويش شما زايل مي گردد و اگر ديديد جائي که هستيد پادشاه آمد و پياده شد گرفتار بلايي مي شويد و محدوديت براي شما به وجود مي آيد و اگر ديديد که با پادشاه به سفر مي رويد نيکو خوابي نيست.

تعبیر خواب پادشاه به روایت اسماعیل بن اشعث

 • اگر بيند پادشاه به شهري درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه كرد، دليل نمايد كه كار آن شهر نقصان و آفت پذير بود.
 • اگر بيند كه پادشاه در شهر او يا خانه او بخفت، دليل كه پادشاه بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرمايد.
 • اگر ببینی دست تو مثل دست پادشاه شده است، یـعـنـی بزرگی و پادشاهی به دست می‌آوری .

تعبیر خواب پادشاه به روایت علامه مجلسی

 • عز و شرف یافتن،خرم و شادمان شدن را تعبیر خواب پادشاه مرده است.
 • اگر مردی خواب یک پادشاه مرده را ببیند تعبیر این است که از دوستی مرادهای او براید و از غم برهد
 • ،اگر زنی چنین رویایی را ببیند تعبیر این است که از دیگران چیزی مهم به او برسد،

تعبیر خواب پادشاه به روایت دانیال نبی

 • اگر ببینی پادشاه وارد کوچه یا خانۀ تو شده است طوریکه آمدن او همراه ناراحتی می‌باشد، یـعـنـی مردم آن مکان دچار غم و اندوه می‌شوند، ولی اگر ناراحتی وجود ندارد، یـعـنـی هیچ ضرری به مردم آنجا نمی‌رسد
 • اگر ببینی پادشاه دستور داد تا تو را آویزان کنند، یـعـنـی پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد ولی دین و ایمان تو لطمه خورده و دچار اشکال می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی وقت آویزان شدن مردم به تو نگاه می‌کنند، یـعـنـی به تعداد مردمی که به تو نگاه می‌کنند بزرگی و ریاست و سروری بدست می‌آوری.
 • اگر ببینی دربار و بارگاه پادشاه را گرفته‌ای و فرمان تو را اطاعت می‌کند، یـعـنـی پادشاه جهان می‌شوی.
 • اگر ببینی پادشاه شده‌ای، یـعـنـی توانگر و قدرتمند می‌شوی.
 •  اگر ببینی «دبیری» پادشاه را انجام می‌دهی، یـعـنـی از مردم سود و منفعت زیادی می‌بری.
 • اگر ببینی پادشاه به تو لباس و کلاه داده است، یـعـنـی رئیس و حاکم مردم خودت می‌شوی.
 • اگر ببینی پادشاه پیراهن خودش را به تو داده است و پوشیده‌ای، یـعـنـی پادشاهی را از او می‌گیری.
 • اگر ببینی روی سر پادشاه کلاه تمیز و پاکیزه‌ای قرار دارد، یـعـنـی پادشاه عمر طولانی پیدا می‌کند و شرافت و خوشبختی بدست می‌آورد و کارش درست پیش می‌رود، ولی اگر کلاهش کثیف و پاره می‌باشد، یـعـنـی عمر و حال و روز او دچار ناخوشی می‌شود. اگر ببینی پادشاه دور سرش عمامه بسته است (همانطور که در دوران پیغمبر (ص) بر سر صحابه بوده است) یـعـنـی پادشاه باعدالت و انصاف رفتار می‌کند.

تعبیر خواب پادشاه به روایت شیخ طوسی

 • ازدواج دختران مجرد یا متاهل با پادشاهان مرده در خواب ها به نشانه ی بی نیاز شدن پاکی دین رسیدن به درجات عالیه می باشد و میتواند امیدوار باشد که قسمتی از دردسرهای سخت و بد زندگی اش رو به پایان است.
 • گر دیدی پادشاه مرده از دست تو خشمگین است و یا قصد دارد تا تو را تنبیه جسمی کند در عز و بزرگی تو نقصان باشد و در دنیای امروز مغرور و خودخواه هستی و دوست نداری تا منفعتی از سر خیرخواهی از جانبت به دیگران برسد،
 • اگر پادشاه را از نظر چهره شناختی و یا قیافه اش برایت اشنا بود خبر از خوش اقبالی در زندگی و عشق و دوستی می دهد،اگر غریبه بود و تا برای بار اول بود که ملاقاتش میکردی به معنی یاس و نومیدی در یک زندگی عاشقانه می باشد
 • اگر برای دیدنش اصرار میکردی و یا به دیگران خواهش میکردی به معنی آرزوی نوازش و ملاطفت داشتن است،
 • اگر با تو بدرفتاری کردند و اجازه ملاقات ندادند نشانگر این باشد که خواهش کسی پذیرفته نخواهد شد،
 • اگر بر صورتش بوسه زدی و پیشانی اش را بوسیدی نشانه ی اندوه طولانی و فراوان است و یا اینکه صاحب رویا برای مدتی در یک افسردگی شدید غرق می شود
 • اگر به همراه برادر خواهر و یا سایر اعضای خانواده بودی خبر از اختلافات خانوادگی میدهد

تعبیر خواب پادشاه به روایت خالد اصفهانی

 1. اگر کسی ببیند پادشاهی در سرزمینی کشوری و یا ...فوت میکند و خبر مرگ ایشان را برایش می آورند این خوب نیست و میتواند به نشانه ی از دست دادن کسانی باشد که برای صاحب رویا اهمیت دارد میتواند نوعی ضربه روحی و یا جسمی باشد که باعث ایجاد اختلالات در زندگی اش میشود
 2. اگر دیدی پادشاهی را خودت از روی قصد یا عمد می کشی به نشانه ی افت ارزش های انسانی تو و یا منحرف شدن تو بواسطه ی دوستی با افراد ناباب است.

تعبیر خواب پادشاه به روایت جابر مغربی

 • تعبیر خواب پادشاه اگر بيند در نزد پادشاه بزرگ بود، دليل است كه از پادشاه بهره ونصيب يابد.
 •   اگر در خواب پادشاهی سست و غافل و اهمال‌کار را در شهر خودت ببینی، یـعـنـی هوی و هوس بر تو غلبه می‌کند و از خواسته‌های نفسانی پیروی می‌کنی.
 • اگر پادشاه را در لباسي نيكو بيند، در سرائي يا در كوچه اي كه منسوب به او است، دليل است بر زيادتي وبزرگي پادشاه و ولايت و عزت و جاه وي و خدم و حشم و مال و خزائن او.
 • اگر بيند در پادشاه نقصاني است، تاويلش به خلاف اين بود.
 • اگر ببینی با پادشاه ارتباط و مصاحبت داری، یـعـنـی از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آوری .
 • اگر پادشاهی که مرده است را در خواب ببینی خنده‌رو و شاداب می‌باشد و به تو حرفی لطیف می‌گوید، یـعـنـی کارهای تو خوب و نیک می‌شود و امور و کارهای از جریان افتاده دوباره احیا می‌شوند و به جریان می‌افتند،‌‌‌‌‌ اگر آن پادشاه، عزیز مصر باشد، یـعـنـی عزیز جهان می‌شوی. اگر ببینی پادشاه نامه‌ای به تو داده و در آن سخنان خوشایندی نوشته است، تعبیرش راحتی و آسایش و نشاط می‌باشد.
 • گر ببینی پادشاه تو را شکنجه می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند
 • اگر ببینی پادشاه دست راست تو را قطع کرده است، یـعـنـی از تو می‌خواهند قسم و سوگند بخوری، ولی تو قسم دروغ می‌خوری.
 • اگر ببینی پادشاه نامه‌ای به تو داده و در آن سخنان ناخوشایندی نوشته است، تعبیرش ترس و بیم و خطر است.
 • اگر ببینی برای پادشاه درستکار و عادلی پرده‌داری می‌کنی، یـعـنـی به درستکاری و خیر و خوبی مایل می‌شوی و مال حلال بدست می‌آوری، ولی اگر پادشاه مفسد و ظالم باشد، یـعـنـی به فساد مایل می‌شوی و مال حرام بدست می‌آوری .
 • اگر ببینی دست خود را به بدن پادشاه منتقل کرده‌ای، یـعـنـی اگر آن پادشاه درستکار و دیندار باشد، تعبیرش خیر و درستی در دین و ایمان می‌باشد، ولی اگرمفسد و بی‌دین باشد، تعبیرش شر و فساد در دین و ایمان است.
 • پادشاهان اگر ببینی لباس پادشاهان را داری، یـعـنـی از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.
 • اگر ببینی پادشاه در خانه یا کوچه‌ای که مرتبط به اوست لباس خوبی پوشیده است، تعبیرش بزرگی و عزت و جاه و مقام فرمانروائی و فرمانبرداران و مال و خزانه زیاد پادشاه است، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی در پادشاه عیبی وجود دارد تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
 • : اگر ببینی با پادشاه آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی محرم و نزدیک او می‌شوی.
 • اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی کلۀ جدا شدۀ پادشاه بر روی دوش تو می‌باشد، یـعـنـی با رنج و سختی خیلی زیادی دو هزار "دِرهم"به دست می‌آوری
 • اگر ببینی روی پشت بام خانه پادشاه هستی، یـعـنـی بزرگی و منزلت و احترام بدست می‌آوری.
 • اگر ببینی برای پادشاه خطبه می‌گوئی، یـعـنـی اگر آن پادشاه خوب و درستکار باشد، یـعـنـی با عدل و داد رفتار می‌کند، ولی اگر مفسد و نادرستکار باشد، یـعـنـی توبه می‌نماید.
 • اگر ببینی پادشاه به رو خوابیده است، یـعـنـی حکومت و پادشاهی را از دست نمی‌دهد.
 • اگر ببینی پادشاه فرشی را پهن کرده است، یـعـنـی مال دنیا برایش گسترده می‌شود و عمر او طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب پادشاه به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی پادشاه در چادر تو نشسته است، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود و دشمن را شکست می‌دهی و امور تو منظم و رو به راه خواهد شد
 • اگر پادشاهی در خواب ببیند که به کسی سلام می‌کند، یا کسی به او سلام می‌کند، یـعـنـی دچار غم و اندوه نمی‌شود و به مقصود و خواسته‌اش برای همیشه می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ...سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِینَ _ ...سلام بر شما که پاک بودید پس برای همیشه داخل بهشت شوید
 • اگر ببینی پادشاه مرده است و کفنش نمی‌کنند و جنازه‌اش را برنمی‌دارند و دفنش نمی‌نمایند و برایش گریه نمی‌کنند، یـعـنـی قسمتی از خانۀ پادشاه خراب می‌شود و احتمالاً آشفته و ناراحت می‌گردد. اگر پادشاه در حال مرگ و جان کندن می‌باشد، یـعـنـی دیوانه می‌شود.
 • اگر ببینی پادشاه از تخت یا کرسی افتاده یا تخت او شکسته یا اسب به او لگد زده یا شمشیرش شکسته یا کسی آن را از او گرفته یا کاری کرده که باعث جراحتش شده است، یـعـنـی پادشاهی و حکومت او از بین می‌رود.
 • اگر ببینی پادشاه شده‌ای و در حکومت خودت عادل و دادگستر می‌باشی، یـعـنـی به اندازه عدل و انصافی که در خواب نموده‌ای، شرافت و بزرگی به دست می‌آوری .
 • اگر ببینی در حرم پادشاه یا شخص بزرگی هستی، یـعـنـی از شر پادشاه ایمن خواهی بود و احتمالاًً از طرف پادشاه به تو چیزی برسد، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: به اهل آن حرم نیازمند می‌شوی
 • اگر ببینی پادشاه به تو «خلعت» داده است، یـعـنـی به اندازه آن از پادشاه مال و نعمتی به دست می‌آوری.
 • اگر بيند پادشاهي بمرد و دفنش نكردند و بر وي نگريستند و جنازه او برنداشتند، دليل است بعضي از سراي او خراب شود و باشد كه متفكر دل و رنجور شود.
 • گر پادشاه به خواب بيند كه كعبه سراي او است، دليل كه هرگز در مملكت او زوال نباشد و از دشمن ايمن است

تعبیر خواب پادشاه به روایت محمد بن سیرین

 •  ادوازده چیز است که بیننده خواب را، دلیل بر پادشاهی است.
 1.  آن که بیند که پیغمبر(ص) او امام گرداند.
 2.  آن که بیند که علم شریعت ورزد.
 3. آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند، یعنی منتظر اقامت و نماز بود.
 4. آن که بر منبر او خطبه کرد.
 5.  آن که جامه رسول (ص) بر ت ن او است.
 6.  آن که انگشتری بیند که در انگشت دارد.
 7. آن که بیند ک او آفتاب یاماهتاب گردیده.
 8.  آن که بیند تن او رودخانه شده است.
 9. آن که بیند که چشم او دیوار شهر گشته است.
 10.   آن که بیند که چشم او محراب مسجد .جامع شده است.
 11. آن که پادشاه او را انگشتری دهد.
 12. آن که بیند که چشم او مانند گاوی شده است. این دوازده چیز در خواب دیدن، دلیل بود بر یافتن سلطنت و پادشاهی.
 • گر ببینی فرعون یا یکی از پادشاهان ستمگر وارد شهری شده است و در آنجا اقامت کرده، یـعـنـی روش و سنت فرعون در آن سرزمین جریان پیدا می‌کند.
 • اگر ببینی پادشاه وارد خانه یا مسجد و یا روستایی شده است، یـعـنـی اهل آنجا دچار رنج و مصیبتی می‌شوند، همانطور که در قرآن کریم آمده: قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوكَ اِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً اَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا اَعِزَّةَ... _ گفت: پادشاهان وقتی به [دیاری] وارد شوند تباهش کنند... (نمل-34).
 • گر ببینی پادشاه به تو ظلم می‌کند، یـعـنـی پادشاه به تو ضرر و زیان می‌رساند،
 • اگر ببینی پادشاه دست تو را قطع کرده‌ است، یـعـنـی برادر یا خواهرت از دنیا می‌رود.
 • اگر ببینی در جنگ و دشمنی پادشاه را شکست داده‌ای، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و به مقصودت می‌رسی .
 • اگر ببینی در سرای پادشاه نگهبانی می‌کنی، یـعـنـی پادشاه به تو خیر و منفعت می‌رساند، اگر بازرگان باشی و این را در خواب ببینی تعبیرش این است که در تجارت به سود و منفعت بسیاری می‌رسی.
 • اگر ببینی در حالی دربانی می‌کنی که دری وجود ندارد، یـعـنـی از نزدیکان «پادشاه» می‌شوی، ولی اگر ببینی پادشاه تو را از دربانی کردن برکنار کرده است، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
 • گر ببینی لباس بارانی پوشیده‌ای و در خدمت پادشاه هستی، یـعـنـی در بین مردم خوشنام می‌شوی و به خوبی از تو صحبت می‌کنند.
 • اگر ببینی کتاب مربوط به تاریخ و سرگذشت پادشاهان و سلاطین را می‌خوانی، تعبیرش سرزنش و ملامت می‌باشد.
 • اگر ببینی چتر پادشاه را در دست گرفته‌ای، یـعـنـی نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی.

تعبیر خواب پادشاه به روایت امام جعفر صادق

 • دلالت بر درستکاری و و دیانت او است و غمش بزودی زایل می شود،و ای اینکه اگر خودش یا یکی از عزیزانش در بستر بیماری هست این شخص شفا پیدا خواهد کرد،و اگر وامی به گردن دارد یا بدهی سنگین دارد وام بگذرد،
 • اگر كسي پادشاه را گشاده روي و خرم بيند، دليل است كه كار او گشاد شود.
 • اگر كسي وزير پادشاه را به خواب بيند، دليل است كاري كند كه زود به صلاح بازآيد.
 • اگر حاجت دربان پادشاه را بيند، دليل كه از شغل ها فروماند و عاقبت به مراد برسد.
 • اگر نديم پادشاه را بيند، دليل است او را از كسي ملامت رسد.
 • اگر ملازمان پادشاه را بيند، دليل است كه شغل و عمل او به صلاح آيد.
 • اگر اعوان و نديمان ياوران و همنشينان پادشاه را بيند، دليل است كه كار او گشاده شود.
 • اگر وزيران پادشاه را بيند، دليل است كه كسي او را ملامت كند و چيزي كه از دست او رفته بود، به دست او بازآيد.
 • اگر چاكران وكيل را بيند، دليل نمايد كه كسي او را ملامت كند كه از شغل دون بي ارزش عاجز شود.
 • اگر پرده دار پادشاه را بيند، دليل است كه كار بسته او گشاده شود.
 • اگر مقنعه زن پادشاه را بيند، دليل است كه كسي را وعده دهد به دروغ.
 • اگر زندانيان پادشاه را بيند، دليل بود كه غمگين و مستمند شود
 • اگر جلاد پادشاه بيند، دليل است كه مراد او زود حاصل شود.
 • اگر دبير پادشاه بيند، دليل است آن چه مي جويد بيابد.
 • اگر اسلحه پادشاه را بيند، دليل است كه از زني منفعت يابد،
 • اگر ركابدار پادشاه را بيند، دليل كند كه سخن دروغ و بي حاصل شنود.
 • اگر غاشيه دارغاشيه داركسى كه مامور نگهدارى زين و برگ و نمد زين و … اسبهاى سلطنتى بادشاه است را ببيند، دليل كه او را غم و اندوه رسد.
 • اگر جامه دار پادشاه را بيند، دليل است كه كار او نيكو شود.
 • اگر دوات دار پادشاه بيند، دليل كه او را زنان چيزي حاصل شود.
 • اگر خوانسالار پادشاه را بيند، دليل است خرم شود و مال حاصل نمايد.

دیدن پادشاه و رئیس جمهور کشورتان در خواب نمادی از اختیار ، قدرت و کنترل است. تعبیر دیگر این است که این خواب بیانگر باور شما در این مورد است که اگر مسئول چیزها بوده اید می توانید کار بهتری انجام دهید شما اعتماد به نفس زیادی در مورد توانایی هایتان دارید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پاچه چیست؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پا چیست؟

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.