ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۲۸۱
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹ - 17 February 2020
پ
تعبیر خواب پا :اگر کسی ببیند یک پای خود را از دست داده نشان آن است که نیمی از دارائیش از بین می رود و چنانچه در خواب ببیند هر دو پایش را بریده اند

تعبیر خواب پا چیست؟

تعبیر خواب پا

در این قسمت از تعبیر خواب سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب پا و دیدن پا در خواب آشنا خواهیم کرد

معبران بر مبنای این قیاس که قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی است که اندوخته، پا را به مال و دارائی تعبیر کرده اند و به تجربه نیز ثابت شده که ثروت و دارائی شخص بیننده خواب در رویاهایش به شکل پای خودش شکل می گیرد و مجسم می شود.

ابن سیرین 

اگر کسی ببیند یک پای خود را از دست داده نشان آن است که نیمی از دارائیش از بین می رود و چنانچه در خواب ببیند هر دو پایش را بریده اند یا شکسته که نمی تواند بایستد همه ثروت خود را تباه می کند.

اگر کسی درخواب ببیند که پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد چنانچه ثروت مند است به مال بیشتری دسترسی می یابد و اگر تهی دست است پولدار می شود

اگر ببیند پاهای فلزی دارد یا چکمه و کفشی از فلز به پا کرده نشان امنیت مالی است و می گوید بیننده خواب از نظر مالی تامین خواهد یافت و خیالش راحت خواهد شد همین تعبیر هست

اگر کسی در خواب ببیند که هر دو پایش را با طناب بسته اند. اگر بیننده خواب ببیند که پایش هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی به او خیانت می کند و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد و مختصر گرفتاری به وجود می آورد.

اگر کسی ببیند که به جای دو پا چندین پا دارد به سفر می رود. چنانچه در خواب ببینید که به زمین لگد می زنید و پا می کوبید خوب نیست زیرا برای بیننده خواب غم و اندوه پیش می آید. درد پا در خواب در صورتی که بیننده خواب پا درد نداشته باشد ترس از آینده است.

تعبیر خواب پا در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • پا: این تصویر در رویا به شالوده، توازن در زندگی و حفظ اصول اساسی در زندگی اشاره می کند.
 • پای برهنه: اشاره به ارتباط با واقعیت. اگر راه رفتن مشکل بود به دشواری زندگی در آن برهه زمانی که رویا دیده شده است اشاره دارد. البته در برخی فرهنگ‌ها پابرهنگی فقر را تداعی می‌کند.
 • از دست دادن یک یا هر دو پا: ناتوان بودن از انجام هر فعالیتی یا نبود استقلال و اعتماد به نفس؛ در کتاب اونیرو کریتیکن (یکی از قدیمی ترین کتاب‌های تعبیر خواب) آمده است که از دست دادن پا به مانعی برای سفری که رویابین عازم آن است اشاره دارد.

تعبیر خواب پا در کتاب سرزمین رویاها

 • مچ پای خودتان : یك دوست مخفیانه به شما كمك می كند.
 • قوزكهای زخمی : مشكلات و ناكامی.
 • قوزك پای شما می شكند : علامت مرگ در دوردست.
 • یك زن خواب ببیند كه قوزكهایش را به دیگران نشان می دهد : خواسته های او برآورده خواهند شد.
 • یك مچ پای زیبا : سلامتی و خوشبختی.
 • مچ پاهای شما كلفت هستند : پول و احترام.
 • مچ پای شما بسیار قوی است : اشخاص بخصوصی باعث خوشبختی شما خواهند شد.
 • مچ پای شما زیبا است : در هنگام پیری ثروتمند خواهید بود.
 • مچ پای شما بلند است : یك فرزند پسر از دست می رود.
 • یك مرد خواب ببیند كه مچ پایش شكسته و خون می آید : او دور از بستگانش خواهد مرد.
 • یك زن خواب مچ پای یك مرد را ببیند : او شوهر و بچه هایش را از دست خواهد داد.
 • مردمان فقیر خواب مچ پاهای زیبا ببیند : ثروت

تعبیر خواب پا به روایت اچ میلر

 • زخمی شدن پاشنه پا در خواب را نشانه این است که افرادی قصد سوء استفاده از شما را دارند.

تعبیر خواب پا به از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید که اسخوان پایتان شکسته است نشانه این است که در مدیریت ، شکست هایی خواهید خورد
 • دیدن مچ زیبای پایی در خواب، نشانه آن است كه همسرتان به شما اهانت می كند.
 • اگر زنی در خواب از دیدن مچ پای خود لذت ببرد ، نشانه آن است كه در عشق نومید می شود.
 • اگر در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببینید، علامت آن است كه در زندگی آسوده و راحت خواهید بود.
 • اگر زنی در خواب مچ پای خود را بسیار لاغر ببیند، نشانه آن است كه نومید و بیمار خواهد شد.
 • اما اگر مچ پای خود را در خواب چاق ببیند، علامت آن است كه آبروی او در خطر برباد رفتن است.
 • دیدن پای خود در خواب ، علامت نومیدی و مغلوب اراده دیگری شدن ، است .
 • اگر خواب ببینید پای خود را می شویید ، نشانه آن است که اجازه می دهید تا دیگران شما را فریب بدهند .
 • اگرخواب ببینید پایتان درد می کند ، علامت آن است که دچار مشکلات خانوادگی دست و پاگیر و حقیری خواهید شد .
 • اگر خواب ببینید پای شما ملتهب و متورم است ، علامت آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد
 • دیدن پای دیگران در خواب ، نشانه آن است که با سختی از حقوق خود دفاع می کنید و به مقامی بالاتر در زندگی دست می یابید .
 • اگر خواب ببینید که پایتان درد می کند یا زخمی شده است نشانه آن است که دچار مشکلات خانوادگی حقیر و دست و پاگیری خواهید شد. 
 • اگر خواب ببینید که پایتان ملتهب و متورم است نشان از آن است که با جدا شدن از خانواده خود ، تغییراتی در زندگی و کار خواهید داد.

تعبیر خواب پا از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • دیدن پا در خواب نشانه سلامتی و نیکبختی است
 • دیدن پای کوچک در خواب نشانه تنگدستی است
 • پای زخمی و مجروح نشانه غم و غصه است
 • پای زخمی و مجروح نشانه غم و غصه است

تعبیر خواب پا از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید ، به این معنا است که به زودی ملکی خواهید خرید .
 • اگر در خواب پای خود را بیش از اندازه لاغر دیدید ، یعنی کارهای سختی پیش رو دارید .
 • شکستن پا در خواب ، نشانه‌ی وقوع اتفاقات ناگوار است .
 • دیدن پای فلج و ناتوان مربوط می شود به شغل شخص یعنی مشکلی در شغل شخص پدیدار خواهد شد این در صورتی است که بیننده خواب شاغل باشد
 • اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده ، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید .
 • همچنین می گوید دیدن پای ناتوان و فلج ارتباط مستقیمی با شغل هر شخص دارد و این خواب نشان از مشکلی است که در شغل او ایجاد خواهد شد. البته اگر آن شخص شاغل باشد.

تعبیر خواب پا به روایت منوچهر مطیعی

 • معبران بر مبناي اين قياس که قوام انسان بر مال و دارائي ثروت و مکنتي است که اندوخته، پا را به مال و دارائي تعبير کرده اند و به تجربه نيز ثابت شده که ثروت و دارائي شخص بيننده خواب در روياهايش به شکل پاي خودش شکل مي گيرد و مجسم مي شود. از ابن سيرين نقل است که اگر کسي ببيند يک پاي خود را از دست داده نشان آن است که نيمي از دارائيش از بين مي رود و چنانچه در خواب ببيند هر دو پايش را بريده اند يا شکسته که نمي تواند بايستد همه ثروت خود را تباه مي کند. اگر کسي درخواب ببيند که پاهاي ورزيده و قدرتمندي دارد چنانچه ثروت مند است به مال بيشتري دسترسي مي يابد و اگر تهي دست است پولدار مي شود و اگر ببيند پاهاي فلزي دارد يا چکمه و کفشي از فلز به پا کرده نشان امنيت مالي است و مي گويد بيننده خواب از نظر مالي تامين خواهد يافت و خيالش راحت خواهد شد همين تعبير هست اگر کسي در خواب ببيند که هر دو پايش را با طناب بسته اند. اگر بيننده خواب ببيند که پايش هنگام راه رفتن مي لرزد يا پاي او در چاله اي فرو رفته کسي به او خيانت مي کند و در معامله و معاشرت با او حيله و نيرنگ به کار مي برد و مختصر گرفتاري به وجود مي آورد. اگر کسي ببيند که به جاي دو پا چندين پا دارد به سفر مي رود. چنانچه در خواب ببينيد که به زمين لگد مي زنيد و پا مي کوبيد خوب نيست زيرا براي بيننده خواب غم و اندوه پيش مي آيد. درد پا در خواب در صورتي که بيننده خواب پا درد نداشته باشد ترس از آينده است.

تعبیر خواب پا به روایت دانیال نبی

 • اگر امیری در خواب ببیند پایش با بند آهنی بسته شده است یـعـنـی از منطقه تحت حکومتش به جای دیگر سفر می‌کند و در مسافرت مانده و برنمی‌گردد،
 • اگر امیری در خواب بیند که پایش با طناب و زنجیر بسته شده است یـعـنـی مسیحیان به او سود و منفعت می‌رسانند، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: کارش را به راحتی انجام می‌دهد.
 •  اگر امیری ببیند هر دو پایش در بند است، یـعـنـی به حکومت می‌رسد.
 • اگر ببینی استخوان پاشنه (کعب) تو شکسته است، یـعـنـی فرزند تو از دنیا می‌رود یا اینکه دچار غم و اندوهی می‌شوی.
 • اگر ببینی یکی از پاهای تو بریده یا شکسته شده است، یـعـنـی نصف مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا اگر هر دو پای تو بریده یا شکسته شده است، یـعـنـی همه مال و اموالت را از دست می‌دهی، یا حتی ممکن است خودت از دنیا بروی، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: یـعـنـی به مسافرت خواهی رفت
 • اگر ببینی پای تو شل یا دچار ناخوشی شده است، یـعـنـی در چیزهای خوب و بدی که می‌خواهی بدست بیاوری حال تو سست و ضعیف می‌باشد
 • اگر ببینی پای تو آهنی یا مسی می‌باشد، یـعـنـی عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی و پایدار می‌ماند
 •  اگر ببینی پای تو شیشه‌ای می‌باشد، یـعـنـی عمر تو کوتاه می‌باشد (زیرا شیشه پایداری و استحکام ندارد).

تعبیر خواب پا به روایت ابراهیم کرمانی

 • دیدن هر دو پا در خواب نشانه پدر و مادر است و هر ضعف و نقصانی که در پا ببیند ، همین دلیل بر پدر و مادر کند .
 • اگر ببیند پاهای زیادی داشت ، نشانه آنست که به سفر شود . اگر فقیر است ، ثروتمند شود
 • . تعبیر روی پا، زینت مرد، و همچنین بدست آوردن مال و اموال و رسیدن به نتیجۀ طاعتی که انجام داده‌ای.
 • اگر در خواب ببینید که پایتان بسته شده و در بند است نشانه آنست که اگر خواستی به سفر بروی به مدت طولانی در سفر می‌مانی، طوریکه در آنجا اقامت خواهی کرد و هر چه بند پاها را قوی‌تر و محکم‌تر ببینی اقامت تو بیشتر می‌باشد، و یا اینکه بین تو و مرد دورو و منافقی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود، ‌‌‌‌‌ و اگر بند هر چه قدر شل‌تر باشد تعبیر بهتری دارد (تعبیرهای مختلف)، و اگر بند تو مثل چوب می‌باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر فساد در دین می‌باشد،‌‌‌‌‌ و یا اگر در مسافرت باشی صحیح و سالم بازمی‌گردی، یا اگر از طناب و ریسمان باشد، یـعـنـی اقامت تو به خاطر دین می‌باشد ‌‌‌‌‌ و یا از کسی به تو سود و منفعت می‌رسد،
 • قطع شدن پای راست در خواب را نشانه طلاق و جدایی زن و مرد عاشق تعبیر می کند.
 • اگر زنی خواب ببیند که پای راست خودش قطع شده است از همسرش جدا می شود و اگر ببیند که پای راست دیگری قطع شده است چه او را بشناسد و چه نشناسد خواب او نشانه بدبخت شدن و یا فلاکت نزدیک همسایه ای است که او می شناسد.

تعبیر خواب پا به ورایت جابر مغربی

 • اگر شخصی خواب ببیند که پاشنه پای خود را می برید و به خورد حیوانات درنده مثل گرگ می دهد نشانه این است که هر آنچه دارد به خورد دشمنان خواهد داد.
 • اگر ببیند که پاشنه پای او افتاد نشان از این است که کار و کسبی نخواهد داشت و درویش گردد.
 • اگر شخص بیننده خواب بیمار باشد و خواب ببیند که پایش در بند است خواب او نشان از خلاص شدن از بیماری خواهد بود. و اگر شخصی در زندان پاهایش را در بند ببیند یعنی اینکه کارش بسیار طولانی خواهد بود.
 • اگر بيند كه پاي او چون پاي شتران يا پاي گاو است، دليل كه قوت و مالش زياد شود.
 • اگر ديد كه پاي او چون پاي اسب است يا پاي خر، دليل كه قوت و جاه او افزون شود.
 • اگر پاي خود چون پاي درندگان يا ددان بيند، وي را چيزي حرام حاصل شود.
 • اگر پاي خود را چون چنگال مرغان بيند، دليل بر قوت كسب معيشت او بود و بر دشمن ظفر يابد.

تعبیر خواب پا به روایت خالد اصفهانی

 • اگر خواب ببینید که یکی ازپاهایتان شکست نشانه زیان است به سبب خوشی که به آن پا تعلق دارد.

تعبیر خواب پا به روایت اسماعیل اشعث

 • اگر ببینی انگشت پایت طوری دچار آسیب و مشکل شده که نمی‌توانی راه بروی، یـعـنـی به خاطر از بین رفتن اموالت دچار ناراحتی شدیدی می‌شوی

تعبیر خواب پا به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی پای تو در بند می‌باشد، یـعـنـی دچار ضرر و زیان ‌‌‌‌‌و یا ترس و دلهره می‌شوی،
 • اگر بند مثل چوب باشدیـعـنـی از کسی به تو سود و منفعتی می‌رسد.
 • اگر ببینی بند آهنی [طناب فولادی یا همان سیم بکسل و غیره] در پای تو می‌باشد یـعـنـی در دین و ایمان دچار اشکال و ضعف می‌شوی و به دروغ ادعای مسلمانی نموده و انسانی خسیس و بخیل خواهی شد که به کسی کمکی نمی‌نمائی
 • اگر ببینی در مسجد هستی و در پای تو دو بند بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین و یا هر کار دینی ثابت و استوار می‌باشی.
 • اگر ببینی در زندان پاهایت در بند می‌باشند، یـعـنـی کار تو بسیار طولانی خواهد شد.
 • اگر ببینی پادرد داری، یـعـنـی به زیر دستانت دلسوزی و مهربانی نمی‌کنی و آن‌ها را خوار و ذلیل می‌نمائی.
 • اگر کسی که از طرف «پادشاه» مقام و مسئول کاری است در خواب ببیند هر دو پایش بریده است، یـعـنـی از کار برکنار شده و مال و اموالش را از دست می‌دهد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در جنگ پای کسی را قطع کرده‌ای، یـعـنـی آن شخص مال و اموال و نظم و نظام امور خود را از دست می‌دهد.
 • اگر فرد صالح و درستکاری در خواب ببیند که پایش شَل شده است، یـعـنـی دین و ایمان او افزایش می‌یابد، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ... _ ... (نه برای کور مانعی هست) نه برای لنگ... (نور-61)
 • اگر ببینی لنگ شده‌ای، یـعـنـی پیش بستگانت خوار و ذلیل می‌شوی،
 • اگر ببینی پای تو آهنی می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود.
 • اگر شخصی خواب ببیند که پای راست خود را از دست می دهد و خون زیادی از او می رود نشانه مرگ غم از دست دادن عزیزی و یا شکست های سخت مالی می باشد. و اگر تعدادی زیادی پای قطع شده در خواب ببینید نشانه خطری است که آن شهر و دیار را تهدید می کند مانند زلزله ، سیل و .
 • اگر شخصی خواب ببیند که پاشنه پای او بشکافت یا زخمی شد آن شخص به کاری مشغول خواهد شد که از آن کار پشیمان خواهد شد ولی ندامتش از آن کمتر خواهد بود.
 • اگر زنی خواب ببیند که پای همسرش قطع شده است خوب او نشانه خیانت و بی وفایی است که در آینده نزدیک از همسرش خواهد دید. و اگر مردی خواب ببیند که پاهای همسرش قطع شده است یا همسرش روی ویلچر نشسته است خواب او نشانه راز مهمی است که همسرش مدت هاست از او مخفی کرده است.
 • اگر ببینی پای تو از نقره و پاشنۀ آن هم از طلا می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال تو زیاد می‌شود.
 •  اگر ببینی پا نداری و با چوب راه می‌روی، یـعـنـی به کسی اعتماد می‌کنی که به تو وفادار نخواهد بود.
 • اگر ببینی پوست پای تو روشن می‌باشد، یـعـنـی کار تو به نتیجه می‌رسد.
 • اگر ببینی پاهای زیادی داری، یـعـنـی به مسافرت می‌روی، و یا اگر فقیر هستی ثروتمند خواهی شد.
 • اگر ببینی پای تو در تله‌ای گرفتار شده است، یـعـنـی گرفتار مکر و حقه می‌شوی، ولی اگر ببینی از تله خارج شده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
 • اگر ببینی پای تو در چاله یا جائی لغزیده است، یـعـنـی از کار دین و دنیا بازمی‌مانی و گرفتار می‌شوی، یا اینکه حرف کسی باعث ناراحتی تو خواهد شد.

تعبیر خواب پا به روایت امام صادق(ع)

 • به طور کلی هر کس در خواب ببیند پایش در بند است، یـعـنـی اگر فرد خوب و نیکوکاری باشد، در نیکوکاری پایدار خواهد بود، ولی اگر بدکردار باشد در بدکاری پایدار خواهد بود.
 • دیدن پای در خواب بر هفت وجه است.
 1. عیش،
 2. عمر،
 3. سعی کردن،
 4. طلب مال،
 5. قوت،
 6. سفر،
 7. زن.
 • و پای کوفتن در خواب غم و مصیبت است.
 • تعبیرهای بند پا و بسته شدن پا عبارتند از:
 1. ثبات در دین
 2. ازدواج با زن
 3. از مسافرت برگشتن.
 • تعبیرهای لنگ عبارتند از:
 1. سود و منفعت
 2.   ناتوانی
 3.  فقر و تنگدستی
 4.   غم و اندوه
 5.   کمبود و نقص در معاش و معیشت
 • اگر شخصي هر دو پاي خود را بريده يا شكسته بيند، دليل كه به سفر شود.
 • اگرديد پاي او آهنين يا مسين است، دليل كه عمرش دراز است و مالش باقي ماند. اگر ديد كه پايش آبگينه است، دليل كه عمرش زود سپري شود و مالش ماند، زيرا كه آبگينه را بقا و قوت نيود.
 • اگر ديد پايش شل و مبتلا شده بود، دليل است بر سستي و ضعف حال او، به آن چه ... طلب كند از خير و شر.
 •  اگر کسی در خواب دید پای راست او از کار افتاده، از راه راست خارج می شود و اگر دید پای چپش از کار افتاده در امور دینی مسامحه کار است.
 • اگر هر دو پای او از کار افتاده بود، دست به هر کاری می زند به انجامی نیکو نمی رسد.
 • اگر دید پای راستش در گودالی افتاد به لغزشی به وسیله مکر و حیله گرفتار می شود. اگر دید یک پایش را بریده اند، اگر ثروتمند است نیمی از مالش از دست می رود و اگر فقیر است زیانی جبران ناپذیر به او می رسد.
 • دیدن قطع شدن پای مرده در خواب یکی از بدترین خواب هایی است که می توانیم ببنیم و نشانه این است که به زودی مشکلات زیادی گریبان گیر ما خواهد شد.
 • تعبیر خواب نالیدن مرده از درد پا : اگر شخصی خواب ببیند که یکی از آشناهایش که مرده است پای راستش قطع شده و از درد به این طرف و آن طرف لنگ لنگان می رود نشانه این است که آن شخص به زودی با مسائلی روبرو خواهد شد که باعث ناراحتی شدید او خواهد شد. توصیه می شود اگر مسافرتی در پیش رو دارید آن را به تعویق بیندازید یا کنسل کنید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بیهوشی چیست؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بینی چیست؟

 

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.