ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۱۶۲
تاریخ انتشار: ۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۹ - 30 December 2019
پ
قدم زدن در یک باغ نشانه شادی و خوشحالی است.دیدن یک باغ پر از درخت نشانه خوشبختی است.دیدن یک باغ با گل های زیبا نشانه یک ازدواج سریع می باشد.دیدن باغ یکی از فامیل ها نشانه این است که با اینکه فعلا شرایط شما خوب نیست اما موفقیت در انتظار شماست.

تعبیر خواب باغ_دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب باغ - دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد؟ (9)

در این قسمت از سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب باغ و همچنین دیدن باغ در خواب به تعبیر بزرگان آشنا خواهیم کرد

1. تعبیر خواب باغ به تعبیر کتاب سرزمین رویاها

 • دیدن باغ همسایه نشانه خوشبختی است.
 • دیدن باغ زیبا نشانه افزایش ثروت می باشد.
 • دیدن باغ عریان نشانه نزدیک بودن مرگ است.
 • دیدن باغ دوست نشانه شروع شدن یک دوره بد می باشد.
 • دیدن خواب باغ بهشت نشانه فرصت مناسب برای عملی کردن نقشه هایتان می باشد.
 • دیدن باغ خیلی مرتب و تمییز در خواب نشانه پیش رفتن امور مالی شما خواهد بود.
 • دیدن باغ نامرتب نشانه وجود یک خطر بزرگ در پشت یک راز مخفی می باشد.
 • رسیدگی و مراقبت کردن از یک باغ نشانه پول است.
 • دیدن یک باغ کثیف و بهم ریخته نشانه بی پولی و بدبختی است.
 • قدم زدن در یک باغ نشانه شادی و خوشحالی است.
 • دیدن یک باغ پر از درخت نشانه خوشبختی است.
 • دیدن یک باغ با گل های زیبا نشانه یک ازدواج سریع می باشد.
 • دیدن باغ یکی از فامیل ها نشانه این است که با اینکه فعلا شرایط شما خوب نیست اما موفقیت در انتظار شماست.

2. تعبیر خواب باغ به تعبیر آنلی بیتون

 • اگر در خواب باغی پر از گل و درختانی سبز دیدید این خواب نشانه آرامش فکری و آسایش می باشد .
 • اگر در خواب باغی پر از سبزیجات دیدید متاسفانه این خواب به معنای از دست دادن ثروت و آبرو می باشد اما اگر یک زن این خواب را ببینید علامت این است که در زندگی خانوادگی اش شادی به وجود خواهد آمد و به شهرت خواهد رسید.

3. تعبیر خواب باغ به تعبیر علامه مجلسی

 • بسیار شده که در خواب به باغ سبزی در آمدیم و معرفتی یافتیم.
 • دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب، نشانه آرامش فکری و آسایش است.
 • اگر زنی چنین خوابی ببیند، در محیط خانواده اش شادی فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد یافت.
 • اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته های گل و گیاه قدم می زند، به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت.

4. تعبیر خواب باغ به تعبیر ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب باغ نشانه مردی بزرگوار با مال و جمال است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به وقت بهار یا تابستان باغ خرم شده است و میوه های باغ رسیده اند و گل و ریاحین در باغ شکفته است نشانه این است که مرگ وی بر شهادت است.
 • اگر فردی در خواب باغی ببیند که میوه های آن شیرین است ولی برگ های درختان ریخته اند بیانگر این است که او را با پادشاه صحبت می افتد به صورتی که پادشاه از خدم و حشم بازمانده است.
 • اگر فردی در خواب باغ سبز با میوه ببیند و آب رود بیاید و باغ را از ریشه برکند و خراب کند نشانه این است که پادشاه آن دیار را بیم هلاک می کند و یا پادشاه به سبب سلطانی بزرگ از پادشاهی معزول می شود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که آتشی بیامد و درخت های باغ را سوزاند نشانه این است که پادشاه به مرگ مفاجات می رسد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در باغ اشتران هستند نشانه این است که پادشاه آن ملک بر دشمنانش پیروز می شود.
 • اگر فردی در باغ گوسفندانی را ببیند نشانه این است که از پادشاه مال و نعمتی را بدست می آورد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که از باغی میوه جمع می کند و به خانه می برد نشانه این است به قدری که میوه جمع کرده است به وی منفعت می رسد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که در باغ هیمه جمع می کند نشانه این است که از پادشاه منفعتی با سختی و رنج به وی می رسد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بازو_دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد؟ (13)

5. تعبیر خواب باغ به تعبیر دانیال نبی

 • ديدن باغ به خواب زن بود.
 • اگر بيند باغ را آب مي داد، دليل كه با زن خويش مجامعت كند.
 • اگر بيند كه باغ را آب مي داد و تر نمي شد، كه زن او از شوهر مجامعت كند.
 • اگر بيند در خواب گل و ريحان مي كشت، دليل كه فرزند صالح بياورد.
 • اگر بيند در باغ شفتالو مي كشت، دليل كه او را فرزندي ايد كه زود علم و ادب بياموزد.
 • اگر بيند در باغ او ريحان رسته بود و بالا كشيده و بوي او به دماغ مي رسيد، دليل كه او را فرزندي بود دلير و دانا و خردمند و بوي ريحان، دليل بر هر فرزند نمايد
 • اگر باغ خود را سبز و ابادان و كوشك بيند و از ميوه درختان مي خورد و از انواع ميوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دليل ك ايشان از اهل بيت باشند.
 • اگربيند در باغ ابادان بود و از ميوه درختان مي خورد، دليل است زني توانگر بخواهد و از او مال و نعمت يابد.
 • اگر بيند كه در فصل خزان در باغي مجهول شد و از درختان برگ ها مي ريخت، دليل كه غم و اندوه به وي رسد.
 • اگر ببینی باغ تو سرسبز و آباد و دارای عمارت و قصر و انواع میوه‌هاست و از آن‌ها می‌خوری و با زن خودت منظره باغ را تماشا می‌کنی، یـعـنـی از اهل بهشت می‌شوید.
 • اگر بيند در باغ كوشك ها بود و سبزه ها و درختان و زني صاحب جمال او را بخواند، دليل است بهشت و حورالعين در آخرت بيابد و دليل كه درجه شهيدان حاصل نمايد.
 • اگر بيند باغي داشت يا كسي بدو داد ميوه آن باغ مي خورد، دليل است زني مالدار بخواهد و مال او را بخورد.
 • اگر بيند در باغ است و ميوه ها از درخت بلند بر وي همي افتاد، دليل است با مردي شريف او را خصومت افتد و بر غالب گردد.
 • اگر بيند در باغ بر سر درخت خفته است، دليل كه نسل و فرزندان او زياد شود.
 • اگر بيند در وقت بهار يا تابستان باغ خرم گشته بود و در او ميوه ها رسته بود و گل و يا رياحين شكفته و آب روان و او در باغ نشسته، دليل كه مرگ او بر شهادت بود، زيرا جمله صفات بهشت است.
 • اگر در تابستان باغي بيند معروف يا مجهول و ميوه هاي آن شيرين بود و برگهاي درختان ريخته بود، دليل كه او را با پادشاه صحبت افتد، در حالي كه پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد.
 • اگر بيند باغي در تابستان سبز با ميوه و آب رود بيامد و باغ را از اصل بركند و خراب كرد، دليل كه پادشاه آن ديار را بيم هلاك بود يا به سبب سلطاني بزرگ از پادشاه معزول گردد.
 • اگر بيند آتشي بيامد و درختان آن باغ را بسوخت، دليل كه پادشاه را مرگ مفاجات رسد.
 • اگر در خواب بديد در باغ اشتران بودند، دليل كه پادشاه آن ملك بر دشمنان ظفر يابد.
 • اگر در باغ گوسفندان ديد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت حاصل كند و هيبت عظيم پادشاه را است.
 • اگر در آن باغ پرندگان بيند، دليل كه لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ايشان اعتماد نبود.
 • اگر بيند از آن باغ ميوه جمع مي كرد و به خانه مي برد، دليل كه به قدر آن وي را منفعت رسد.
 • اگر بيند كه در باغ هيمه جمع مي كرد، دليل منفعت بود از پادشاه ليكن به سختي و رنج بيابد.

6. تعبیر خواب باغ به تعبیر جابر مغربی

 • باغ در خواب شغل مردان است. اگر در باغ سبزه ببیند، کارش نیکو شود .
 • اگر در باغ، سبزه ببینی، یـعـنـی کار تو خوب پیش می‌رود و آراسته می‌شود.
 • اگر به هنگام تابستان باغی را مشاهده کردید که در آن هیچ درخت و گیاهی نبود و آن باغ مرده و خشک شده بود نشانه این است که پادشاه یا مقام بلند پایه ای بر آن مردم ظلم و ستم می کند.
 • اگر خواب دیدید که باغی را آباد کردید و در آن درخت کاشتید و میوه داد نشانه این است که زنی توانمند خواهید گرفت و صاحب مال و نعمت و فرزندان خواهید شد.
 • اگر در خواب باغی بدون سبزه و میوه دیدید نشانه این است که کار شما نیکو گردد
 • اگر باغ را شادمان و زیبا دیدید و کسی گفت که این باغ برای فلانی است و میوه از آن باغ خوردید دلیل بر این است که به همان قدر آن باغ از طرف خداوند منفعت یابد.
 • گر ببینی باغ را آبیاری می‌کنی، یـعـنـی بوسیله مالی که بدست آورده‌ای با زنی ازدواج می‌کنی و یا اینکه «کنیزکی» به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ و اگر ببینی در آن باغ میوه وجود دارد، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی،
 • اگر ببینی در باغ نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی .

7. تعبیر خواب باغ به تعبیر محمد بن سیرین

 • تعبیر باغ انگور، زن نیکوکار و بخشنده می‌باشد. اگر ببینی باغ انگور جزء املاک و دارائیهای تو نمی‌باشد، یـعـنـی هر تعبیر خوب و بدی که گفته می‌شود به صاحب باغ برمی‌گردد.
 • اگر در خواب ببینی که باغ انگور سرسبز و تمیزی داری، یـعـنـی با زن نیکوکاری ازدواج می‌کنی و از او خیر و منفعت می‌بینی (البته اگر در بیداری نیز فصل درخت انگور و سبز بودن آن باشد)، ولی اگر ببینی درخت‌های باغ انگور برگ ندارند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.
 • اگر ببینی برگ درخت‌های باغ انگور زرد شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی.

8. تعبیر خواب باغ به تعبیر امام جعفر صادق

ديدن باغ در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن خوب، دوم: فرزند نيك، سوم: عيش خوش، چهارم: مال، پنجم: بلندي، ششم: شادي، هفتم: كنيزك. و باغ در خواب ديدن قيم زن بود.
داشتن باغ به سرپرستی گرفتن زنی ثروتمند است و داشتن زندگی خوش و آرام با او.
اگر كسي بيند كه باغباني مي كرد، دليل كه زني توانگر كند و به شغل او مشغول شود و به ايشان سازگاري و مدارا كند
اگر ببینی باغ انگور خراب می‌باشد، یـعـنـی حال و روز صاحب آن بد می‌شود.
تعبیرهای باغ انگور عبارتند از: 1- زن 2- سود و منفعت بردن به سبب زن 3- رنج و غم و اندوه.
 
9. بر خی از معبرین گفته اند دیدن باغ بر سه وجه است:

1.حاکم یا والی آنجا 2. قیم زن شدن 3. فرزندی که نورچشم پدرش است


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب باران_دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد؟ (10)

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
عناوین مرتبط
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.