ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۱۵۷
تاریخ انتشار: ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۴ - 28 December 2019
پ
اگر فرد در خواب ببیند که باد آرامی در حال وزیدن است تعبیر بر آن است که به او ثروت فراوانی خواهد رسید. اگر فرد در خواب ببیند که باد با سرعت و شدت در وزیدن می باشد تعبیر بر آن است که آن فرد یکی از اقوام و نزدیکانش را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب باد_دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد؟ (15)

تعبیر خواب باد - دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد؟ (15)

در این قسمت از سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب باد و دیدن باد و گردباد در خواب آشنا خواهیم کرد 

1. تعبیر خواب باد در کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب يك باد شديد ، خوشبختي است
 • تعبیر خواب در مقابل باد شديدي ايستادگي مي كنيد ، از يك انرژي تمام نشدني لذت مي بريد .
 • تعبیر خواب يك باد ملايم ، فرصت مناسب براي اقدام به كارهاي جديد
 • تعبیر خواب در هنگام باد راه ميرويد ، درآمد شما راحت و فراوان خواهد بود .
 • تعبیر خواب در جهت عكس وزش باد راه مي رويد ، دوستان به شما خيانت مي كنند.
 • تعبیر خواب باد ابداً نمي وزد ، تغييرات خوشايندي در زندگي شما رخ خواهد داد .
 • تعبیر خواب باد كلاه شما را مي برد ، شرايط زندگي شما در آينده بهتر خواهد شد .
 • تعبیر خواب باد چتر شما را بر ميگرداند ، شادي است
 • تعبیر خواب يك كشتي در باد شديد ، يك راز براي شما فاش ميشود .
 • تعبیر خواب باد ، بادبان كشتي را با خود مي برد ، گرفتاريها نزديك مي شود .
 • تعبیر خواب باد شديد باعث غرق شدن كشتي مي شود ، پول براحتي نزد شما مي آيد.

2. تعبیر خواب باد از دیدگاه هانس کورت

 • اگر فرد در خواب ببیند که باد آرامی در حال وزیدن است تعبیر بر آن است که به او ثروت فراوانی خواهد رسید.
 • اگر فرد در خواب ببیند که باد با سرعت و شدت در وزیدن می باشد تعبیر بر آن است که آن فرد یکی از اقوام و نزدیکانش را از دست خواهد داد.

3. تعبیر خواب باد از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • تعبیر دیدن باد در خواب به ناراحتی و وعدهها قولهای دروغین می باشد.

4. تعبیر خواب باد از دیدگاه لیلابرایت

 • اگر فرد در خواب ببیند که در جهت عکس باد در حال دویدن است و باد به صورتش می خورد تعبیر بر آن است که آن فرد باید برای انجام امور اعتماد به نفس بالاتری را داشته باشد.
 • اگر فرد در خواب در جهت باد حرکت کند تعبیر بر آن است که در امور موفق خواهد شد.
 • اگر فرد در خواب ببیند که باد او را قبه این سو و آن سو می کشاند تعبیر بر آن است که آن فرد به مسافرتی خواهد رفت که این مسافرت سود فراوانی را برای وی خواهد داشت.

5. تعبیر خواب باد از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر فرد در خواب ببیند که باد به آرامی می وزد تعبیر بر آن است که یکی از اقوام آن فرد فوت شده و به آن واسطه آن ارث بزرگی به آن فرد خواهد رسید.
 • اگر فرد در خواب فقط صدای زوزه باد را بشنود تعبیر بر آن است که یکی از عزیزانش را از دست خواهد داد و با از دست دادن آن زندگی برای آن فرد بیهوده و بی معنا خواهد بود.
 • اگر در خواب ببیند که بر خلاف جهت باد در حال راه رفتن است تعبیر بر آن است که با شجاعت و دلیری در برابر وسوسه های شیطان مقاومت و پایداری خواهد نمود و از راه حلال کسب درآمد و ثروت خواهد نمود.
 • اگر در خواب ببیند که باد در جهتی که مطابق میل فرد می باشد می وزد تعبیر بر آن است که آن فرد در موارد و مسائل های عشقی زندگی دچار یاس و نا امیدی می شود و در موارد مربوط به زندگی شکست خواهد خورد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که جهت وزش باد با جهت مورد نظر آن یکی است تعبیر بر آن است که میتواند رقیب هایش را شکست داده و پیروز شود و می تواند امور زندگی خود را به خوبی و نیکی در جهتی که مطابق میل خود است هدایت کند.

6. تعبیر خواب باد به روایت علامه مجلسی

 • اگر فرد در خواب ببیند که سوار بر باد است تعبیر برای جهان و عزت و کام یابی می یابد.
 • اگر فرد در خواب ببیند که باد درختان را از جا می کند تعبیر بر آن است که در آن ناحیه مشکلی در زراعت به وجود آید و یا مرگی عام به وجود خواهد آمد.
 • اگر فرد در خواب ببیند که باد صبا صورتش را نوازش میکند و دستگاه تشخیص دهد که این باد همان باد صبا یا همان باد صبحگاهی می باشد تعبیرش این است که این باد مژده پیروزی و تسلط بر دشمن را می دهد و نوید دهنده سلامت و آسایش و راحتی می باشد.
 • اگر فرد در خواب فقط صدای باد را بشنود تعبیر بر آن است که خبری خواهد شنید ، اگر در خواب آن فرد از صدای باد خوشش بیاید خبری خوشایند و نیکو به وی خواهد رسید و اگر در خواب از صدای باد ناراحت شود خبر ناراحت کننده و ناخوشایند خواهد شنید.
 • اگر در خواب ببیند که باد او را جابجا میکند و به بالا و به سمت آسمان می برند در صورتی که فرد بخواهد به زمین برگردد اما موفق نشود تعبیر خوبی را نخواهد داشت
 • به صورت کلی دیدن باد در خواب اگر باد ملایم باشد تعبیر نیکویی دارد اما اگر بادی که در خواب میبیند همراه با نم باران باشد و رطوبت داشته باشد تعبیر به نیکویی و روزی دارد.
 • اگر در خواب ببیند که باد شدیدی می وزد و گرد و غبار به پا می کند به طوری که فرد برای فرار از باد و گرد و غبار چشم خود را ببند و به باد پشت کند تعبیر بر آن است که مشکلی برای وی پیش می آید که از آن مشکل می گریزد و به آن مشکل پشت خواهد کرد. وزیدن باد گرم در خواب تعبیر خوبی ندارد چنانچه فرد در خواب بادی را ببیند که گرم است و به سبب گرمی باد صورتش آزرده میشود تعبیر بر آن است که واقعی ناگوار به وقوع خواهد پیوست همچنین بادی که بسیار سرد باشد نیست تعبیر نیکویی نخواهد داشت بهترین نوع باد برای تعبیر در خواب بادی است که به صورت نسیم ملایم و مرطوب می باشد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انگور_خوردن انگور در خواب چه تعبیری دارد

7. تعبیر خواب باد به روایت منوچهر مطیعی

 • باد انواع و جهات مختلف دارد که هر يک داراي تعبيري خاص است.
 • باد سخت در خواب وحشت و بيم و هراس است و باد ملايم راحت و آسايش.
 • گرد باد آفت و بيماري است و چنانچه در خواب ديديد که بادي سخت مي وزد به طوري که درختان را از جاي مي کند و شيرواني ها را ويران مي کند و به هر عنوان خرابي و ويراني بوجود مي آورد نوعي ناراحتي و تشويش به وجود مي آيد که جنبه عام دارد.
 • گاه مي شود که شما چنين باد مهيبي را در خواب مي بينيد اما در عالم رويا خويشتن را به جائي امن مي رسانيد و سر پناه مي يابيد به طوري که باد حتي دامن لباس شما را نمي جنباند. اين چنين خوابي براي شما بي ضرر و زيان است و مي گويد که شما ناظر وحشت و هراس و ناراحتي ديگران خواهيد بود اما اگر باد شما را هم در ميان گرفت بايد بدانيد که شما متحملا در کانون حادثه قرار خواهيد گرفت.
 • باد ملايم و معتدل نشاني از صحت و سلامت و تندرستي است به خصوص اگر در خانه خودتان باشيد و در خواب ببينيد که باد مي وزد و پرده اتاق شما را مي لرزاند اين گوياي شادي و شعفي است که براي شما و اهل خانه مي رسد و بشارت آن را باد معتدل و ملايم با خود همراه آورده است .
 • اگر باد گرد باشد و خاک برانگيزد و ظلمت و تاريکي بياورد به هيچ وجه خوب نيست.
 • چنانچه در خواب فقط صداي باد را شنيديد مطمئن باشيد خبري به شما مي رسد. اگر از آن صدا خوشتان آمد خبري خوش دريافت مي کنيد و اگر از صداي باد بيمناک شديد خبري ناخوش به شما مي دهند.
 • در حرف ـ آ ـ کلمه آسمان نوشته شد که مستقيم به آسمان رفتن نيکو خوابي نيست، همين تعبير براي باد نيز هست که اگر ببينيد باد شما را از جاي کند و با خود به آسمان برد و شما با اين که مي خواستيد برگرديد نتوانستيد و همچنان به رفتن در دست باد ادامه داديد خوب نيست و تعبيري را دارد که در آسمان نوشته شد.
 • روي هم رفته باد ملايم خوب است و بادي که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است.
 • اگر ديديد در خواب باد تندي مي وزد که گرد و غبار برمي آنگيزد و شما براي حفظ چشم خويش پشت به باد مي کنيد گوياي اين است که براي شما حادثه اي پيش مي آيد که از آن مي گريزيد و به آن پشت مي کنيد.
 • باد گرم خوب نيست و اگر در عالم خواب احساس کرديد بادي که مي وزد چنان گرم است که پوست صورتتان را مي آزارد از يک واقعه ناخوشايند خبر مي دهد.
 • باد بسيار سرد هم چندان خوب نيست. بهترين نوع باد در خواب نسيم ملايم و مرطوب است.

8. تعبیر خواب باد به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • امکان دارد دیدن باد در خواب تعبیر به مصیبت و بلا و بد بیاری بشود
 • اگر فردی در خواب ببیند که باد شدید میوزد به طوری که دیوارها را خراب می کند و آدم ها را به هوا پرتاب می کند تعبیر خواب بر این است که مشکل بزرگی به وقوع می پیوندد.
 • حالا اگر این باد به صورت ملایم و مرطوب باشد و دارای جهت مشخصی نیز باشد می توان آن را به رحمت و نعمت الهی تعبیر کرد.

9. تعبیر خواب باد به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • باد سموم در خواب، دلیل بر بیماری‌های سرد کند .
 • ببینی بادی که وزیده باعث گرد و خاک شدن هوا و تاریکی شده است، یـعـنـی مردم آنجا دچار ترس و بیم می‌شوند.
 • تعبیر باد گرم، شیوع "بیماری‌های سرد" در آن مکان می‌باشد.
 • تعبیر باد معتدل سرد، بیماری‌های آشفته کننده در آن مکان می‌باشد.
 • تعبیر باد معتدل این است که مردم آن مکان از سلامتی و تندرستی و خیر و رونق کسب برخوردار خواهند بود.
 • اگر ببینی باد تو را بلند کرد و از جائی به جای دیگر برده است، یـعـنـی به مسافر دوری می‌روی و در آن سفر به اندازه‌ای که باد تو را در زمین برده است، به جاه و مقام و بزرگی می‌رسی.

10. تعبیر خواب باد به روایت اسماعیل بن اشعث

 • اگر فرد در خواب باد مغرب را ببیند که نرم جست تعبیر بر آن است که مردم آن ملک و سرزمین نعمت و ثروت فراوان خواهند یافت.
 • اگر فرد در خواب ببیند که باد مردم آن کشور و سرزمین را بگیرد و به هوا ببرد تعبیر بر آن است که آن فرد از مردم خیر و نیکی به او می رسد.
 • اگر در خواب ببیند که باد شمال نرم جست تعبیر سلامتی و آسایش مردم آن سرزمین است اما اگر غیر از این را خواب ببیند تعبیر نیکو و خیری را نخواهد داشت.

11. تعبیر خواب باد به روایت جابر مغربی

 • اگر فرد در خواب ببیند که باد شدید او را به سمت آسمان می برد تعبیر بر آن است که به آخر عمر خود نزدیک شده است.
 • اگر فرد در خواب ببیند که باد او را از آسمان به زمین می آورد تعبیر بر آن است که فرد بیمار شده اما عاقبت شفا می یابد و لباس عافیت به تن می کند.

12. تعبیر خواب باد به روایت یوسف نبی

 • اگر در خواب باد سخت ببیند تعبیر بر بیگانه باشد.

13. تعبیر خواب باد به روایت امام جعفر صادق(ع)

دیدن باد در خواب بر نه و جه بود.

 • بشارت
 • فرمانروایی
 • مال
 • مرگ
 • عذاب
 • کشتن
 • بیماری
 • شفا
 • آسایش

اگر ببینی سوار باد شده‌ای، یـعـنـی فرمانروائی و بزرگی بدست می‌آوری.

تعبیر باد معتدل این است که در آنجا فتنه بوجود می‌آید.

14. تعبیرخواب باد به روایت محمدبن سیرین

 • ملایم باشد تعبیر بر سلامتی نشاط و شادابی می باشد.
 • فرد در خواب ببیند که به وسیله باد جابجا میشود تعبیر بر آن است که مسافرت میدهد دارد که بعد مکان و زمان سفر بستگی به جهت باد و شدت باد خواهد داشت.
 • اگر فردی در خواب ببیند که باد بسیار سنگینی می وزد تعبیر بر ان است که مردم ان سرزمین دارای ترس و وحشت می باشند
 • اگر در خواب داده سخت و وحشتناکی را ببیند تعبیر و پرداخت خواهد بود و اگر بادی که میبیند ملایم باشد و آسایش و آرامش می باشد.
 • حالا این فرد در خواب گردباد را ببیند که درختان و جا میکرد شیروانی ها را از جا می کردند از جمله خرابی های اینچنین به بار می آورد تعبیر بر آن است که خود نیز به صورت آن به وجود خواهد آمد.
 • خواب پیش می آید که فرد چنین بادی را در خواب می بیند اما در همان آدم خواب و رویا خود را به ثبت نام و مکان امنی برسانند به گونهای که حتی گوشی لباس و بازگرداندن خواهد بود در چنین مواردی تعبیر بر آن است که آن فرد شاهد ناراحتی و حزن دیگران خواهد بود.
 • اما اگر باد باز هم به ساعات و روز و حتی در آن مکان امن را می گیرد تعبیر بر آن است که خود آن فرد در مرکز آن ناراحتی قرار دارد.
 • علی الخصوص اگر بادی که در خواب دیده میشود در خانه خود فرد باشد به طوری که پرده های خانه آن فرد را لرزاند در این حالت تعبیر بر سلامت و نشاط است که به آن فرد و تمامی اهل خانواده آن فرد خواهد رسید که این باد مژده این سلامتی و نشاط و شادابی را می دهد.
 • حال اگر باد به شکل گردباد باشد و گرد و خاک از زمین به واسطه این گردباد از زمین بلند شود و هوا را تاریک کند تعبیر خوبی را به هیچ شکل نخواهد داشت.

15. تعبیر خواب های گوناگون

 • بادی که با نم باران و رطوبت همراه باشد نعمت است.
 • رانده شده بی اختیار به وسیله باد، به کاری ناخواسته کشیده شدن است.
 • اگر ببینید که از باد شمال نرم نجات یافت خوابش بیانگر شفا و نجات آن دیار خواهد بود.
 • اگر در خواب صدای باد را بشنود خوابش نشان این است که خبر پادشاه بزرگ در آن دیار پخش خواهد می شود.
 • اگر کسی در خواب ببینید که از باد مغرب نرم نجات یافت خوابش نشان این است که مال و اموال مردم آن دیار زیاد می شود.
 • اگر دید طوفان همه جا را خراب می کرد، دلیل است بر اینکه افراد فاسد در آن دیار، طغیان خواهند کرد و باعث ضرر و زیان های فراوانی خواهند شد.
 • کسی در خواب دید باد به صورت نسیم می وزد، دلیل خبر خوش است که به وی می رسد و اگر باد را به صورت طوفان دید، در آن دیار آشوبی رخ خواهد داد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انگشتر_دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انجیر_دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد؟ 

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
عناوین مرتبط
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.