ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۱۵۶
تاریخ انتشار: ۰۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۵ - 26 December 2019
پ
دیدن خوشه های انگور در خواب نشانه دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد . اگر در خواب ببینید که انگور می چینید نشانه آنست که شانس بزرگی در نزدیکی شماست . دیدن انگور سفیددر خواب نشانه پیروزی بر دشمنان و بد خواهان است

نعبیر خواب انگور_خوردن انگور در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب انگور_خوردن انگور در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب های متفاوتی و زیادی در مورد دیدن انگور در خواب و تعبیر خوردن انگور و دیدن آن و حتی رنگ انگور نیز وجود دارد در این قسمت از سایت ایرانی نیوز شما را با بهترین تعبیر خواب انگور آشنا خواهیم کرد.

تعبیر خواب انگور در کتاب سرزمین رویاها

 • اگر در خواب ببینید که انگور جابجا و حمل می کنید نشانه ثروت است
 • دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید . 
 • اگر در خواب ببینید که کشمش می خورید نشانه آنست که پول از دست میدهید .
 •  دیدن و یا خوردن انگور سیاه نشانه این است که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید .
 •  دیدن یک درخت مو پر از انگور در خواب نشانه آنست که عمرتان طولانی خواهد بود .
 • اگر در خواب ببینید که انگور می خورید نشانه آنست که نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میکند . 
 •  اگر در خواب ببینید که انگور می فروشید نشانه آنست که نگرانیها برطرف می شود و کارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .
 •  اگر در خواب ببینید که کشمش درست می کنید نشانه آنست که موفقیت شما در حال حاضر امکان پذیر نیست . 
 •  اگر در خواب ببینید که بچه ها انگور می خورند نشانه آنست که نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود
 • اگر در خواب ببینید که انگور را له می کنید نشانه آنست که باید روش زندگیتان را تغییر دهید.
 •  خواب دیدن اینکه شما انگور میچینید و جمع می کنید، بیانگر سود و درک تمایلات شماست
 •  اگر در خواب ببینید که انگور می خرید نشانه آنست که باید در کارهایتان بسیار محتاط باشید 
 • دیدن خوشه های انگور در خواب نشانه دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد . 
 • اگر در خواب ببینید که انگور می چینید نشانه آنست که شانس بزرگی در نزدیکی شماست . 
 • دیدن انگور سفیددر خواب نشانه پیروزی بر دشمنان و بد خواهان است.

تعبیر خواب انگور به روایت لوک اویتنهاو

کشمش : دعوا در همسایگی

کسی آنرا به شما بدهد : آشناییهای تازه

دیدن آن : شما به هدفتان خواهید رسید

خوردن انگور: تب مختصر

چیدن آن: جدایی غیر منتظره

انگور سفید: شادمانی

انگور سیاه: غصه

تعبیر خواب انگور به روایت آنلی بیتون

 • دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید.
 • اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد.
 • خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.

تعبیر خواب انگور از دیدگاه کارل یونگ

 • دیدن درخت انگور در خوابتان بیانگر افکار آرمانگرا و امید ها و ایده هاتان است.
 • دیدن یا خوردن انگور در خوابتان بیانگر ثروت و موفقیت است. در پایان، سخت کوشی شما، پاسخ داده خواهد شد و شما پاداش کارتان را خواهید گرفت.
 • تعبیر دیگر این است که به جاودانگی و از خود گذشتگی اشاره دارد.
 • دیدن درخت انگور در خوابتان نمادی از ناز و نعمت، ثروت و زوال است. بیانگر بردباری و توانایی شما برای شادی به دیگران است.
 • تعبیر دیگر این است که درخت انگور نمادی از رابطه ای چسبنده است. شاید شما حس می کنید که گیر کرده اید و به دنبال رها شدن هستید. احساسات شما می تواند جلوی شما را بگیرد .
 •  دیدن تاکستان در خوابتان بیانگر میوه ی کار و تجارب زندگی تان است. سخت کوشی و تلاش شما، در دراز مدت پاسخ داده خواهد شد  دیدن خوشه انگور در خوابتان نمادی از پاداش، کامیابی و معنویت است. خوشه انگور بیانگر تمایلات احساسی است.

تعبیر خواب انگور به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 •  دیدن انگور در خواب، به رزق و روزی نیکو و مداوم تعبیر میشود.

تعبیر خواب انگور به روایت یوسف نبی (ع)

 • خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود.
 • به عدد هر انگور كه خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن كه امید دارد و به غیر وقت، دلیل كند كه از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل كند.

تعبیر خواب انگور به روایت جابر مغربی

 • - اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین ( دستگاهی که با آن آب انگور میگیرند ) میفشارد، نشانه آنست که به پادشاه ستمگر خدمت کند .
 •  اگر ببیند که آن معصر ، از خشت و گل بود ، نشانه آنست که به یک پادشاه با دیانت خدمت کند .
 •  اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود ، نشانه آنست که به پادشاه با سیاست و با هیبت خدمت کند .
 • اگر ببیند که انگور در طشت له میکرد ، نشانه آنست که به زنی بزرگ خدمت کند .
 • اگر ببیند که انگور در کاسه می فشرد ، دلیل که به شخصی خسیسخدمت کند .
 • اگر ببیند که انگور میفشرد و شیره های آن را جمع کرد ، نشانه آنست که از طریق خدمت خود به پادشاه (شخص بزرگی ) مال زیادی کسب میکند .
 •  اگر ببیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد ، نشانه آنست که به او و عیالش از جانب پادشاه ، منفعت میرسد .

تعبیر خواب انگور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.
 • ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم.
 • برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.
 • برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.
 • تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.
 • اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

تعبیر خواب انگور به روایت محمدبن سیرین

 • انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است كه به دشواری به دست آید.
 • انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود.
 • هر انگوری كه پوست او سخت بود، دلیل كه مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری كه پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال كند.
 • هر انگوری كه آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود.
 • هر انگوری كه به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه كند.
 •  هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه كند.
 • هر انگوری كه شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

تعبیر خواب انگور به روایت امام صادق (ع)

 • انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود.
 • اول: فرزند نیك،
 • دوم: علم فرائض،
 • سوم: مال حلال.

 فشردن انگور در خواب هم بر سه وجه بود،

اول: مال باخیر وبركت،

 • دوم: فراخی نعمت،
 • سوم: از قحط و بلاامان یافتن.

تعبیر خواب انگور 

 • اگر در ازای فروش انگور پول دریافت نکنید، خیر شما به دیگران خواهد رسید. اگر خودتان برای خرید انگور به دیگری پول بدهید، شادی به زندگی شما خواهد آمد و سختی ها از زندگی شما خواهد رفت.
 • اگر خواب ببینید که انگور ترش می خرید، دیگران در مورد شما حرف های ناخوشایند خواهند زد. به همین ترتیب اگر خواب ببینید که به دیگران انگور شیرین می فروشید، به دیگران نفعی خواهد رسید. 
 • خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است. اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید، مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.
 • اگر انگور ترش به کسی بدهید، آن شخص از جانب شما حرف بدی خواهد شنید.
 • خریدن انگور شیرین خوب است و رسیدن به ثروت و شادمانی را در پی دارد. اما فروختن انگور شیرین و دریافت پول به جای آن، رسیدن به سختی و ناراحتی است. اگر خواب ببینید که انگور ترش به دیگران می فروشید، مردم از حرف های بد شما آزرده خواهند شد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انگشتر_دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انجیر_دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد؟

 

 

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
عناوین مرتبط
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.