ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

کد خبر: ۱۷۱۲۱
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹ - 17 December 2019
پ
تعبیر خواب شتر
اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید.

تعبیر خواب شتر_دیدن شتر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شتر

تعبیر خواب شتر_دیدن شتر در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از سایت ایرانی نیوز شما را با تعبیر خواب شتر و اینکه دیدن شتر در خواب چه تعبیر و معنی دارد آشنا خواهیم کرد

تعبیر خواب شتر به تعبیر حضرت دانیال

 • اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل که زنش بمیرد. اگر بیند که شتر بچه آورد، دلیل که زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتری دید به امیدی که دارد برسد. اگر بیند که گوشت شتر می‌خورد، دلیل است بیمار گردد.
 • اگر بیند بر شتر مست خشم آلود نشسته بود، دلیل که بر مردی بزرگ غلبه کند.
 • اگر بیند ماده شتری کسی بدو بخشید، یا از کسی بخرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند ماده شتری که از او بود بگریخت یا دزد برد، دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد.
 • اگر بیند شتر را همی دوشید، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدران شیر که دوشیده بود. اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال که بدون رسد حرام بود.

تعبیر خواب شتر به تعبیر منوچهر مطیعی تهرانی


 • اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید.
 • داشتن شتر های بسیار در حالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روائی.
 • شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم.
 • شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد.
 • سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب .
 • شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر دوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است.
 •  نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست.
 • اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید در خواب زانوی شتری را می بندید در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.
 • چنان چه دیدید شتران بسیاری جائی جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را می شناسید حادثه ای پیش می آید که جنبه عام دارد و شما را نیز شامل می شود.
 • مثل سیل جاری می شود یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید. خون شتر مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد
 • اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کسی قوی تر از خودتان را مطلع می کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید.
 •  

تعبیر خواب شتر به تعبیر محمد ابن سیرین

 • اگر بیند بر شتری نشسته بود و راه گم کرده می راند و ندانست راه راست کجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت.
 • اگر کسی خود را بر شتری مجهول بیند که به شتاب همی رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیند بر شتری جولان همی کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود.

تعبیر خواب شتر به تعبیر کرمانی

 • اگر ببیند که شتری را رام کرد، دشمن را مقهور خویش کند. اگر ببیند که گله شتران در زمینی یا در دهی جمع می گردید، در آنجا دشمن جمع شود، یا سیل در آنجا خرابی کند یا بیماری در بین مردم آن محل شیوع خواهد یافت.
 • اگر بیند که شتر را قربانی می‌کرد و گوشت او را به هر کسی می‌داد، دلیل که مردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد. اگر بیند که شتری مجهول در پس او همی آید، دلیل که سرگشته و متفکر شود.
 • اگر ببیند که شتران بار گندم و جو داشتند، تعبیرش خیر و برکت است.

تعبیر خواب شتر به تعبیر اسماعیل بن اشعث

 •  اگر پوست اشتر به زنی برسد، تعبیرش مال و نعمت است. اگر ببیند که اشتر با او سخن گفت، خیر و نیکی به او خواهد رسید.
 • اگر کسی ببیند که اشتران بسیار اعرابی داشت، در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمی بودند، در دیار عجم پادشاه گردد.
 • اگر زنی ببیند شتری را خورده است، یـعـنـی «پادشاه» به او مال و اموال می‌دهد

تعبیر خواب شتر به تعبیر جابر مغربی

 • اگر ببیند که در بیابان شترهای بسیاری را یافت، بر مردم آنجا فرمانروا خواهد شد. اگر ببیند که دو شتر یافت، مال یابد. اگر ببیند کسی به او شتری داد، از کسی به او سود خواهد رسید.
 • اگر ببیند بر شتر یک ساله نشسته بود، اندوهگین شود. اگر ببیند از اندام شتر وی خون زایل شود، سعادت و نعمت دنیا یابد. اگر ببیند مهار شتری را می کشید، با کسی دشمن خواهد شد.
 •  اگر بیند که قومی شتری بکشتند و گوشت آن قسمت کردند، دلیل کند که در آن موضع مردی دارا بیمرد و مال وی را قسمت کنند به میراث.

تعبیر خواب شتر به تعبیر امام صادق

دیدن شتر درخواب بر ده وجه بود پادشاه عجمی، مردی امیر، مرد مؤمن، سیل، فتنه و آشوب، آبادانی، نصیب شدن زن، حج، نعمت، مال


تعبیر خواب شتر به تعبیر لوک اویتنهاو

 • سوار شتر شدن: مسافرت همراه با مشقت
 • نوازش کردن شتر: شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد
 • شتر: کار و تلاش در پیش روی شماست
 • شتر با بار: ارثی از دور دست‌ها به شما خواهد رسید

تعبیر خواب شتر به تعبیر کارل گوستاو یونگ

 • خواب دیدن اینکه شما یک شتر را نوازش می‌کنید بیانگر این است که شما آماده‌اید که یک سری بار، مسئولیت یا بار های احساسی که به دوشتان است و حملش می کنید را رها کنید.
 • دیدن شتر در خوابتان بیانگر این است که نیاز دارید محافظه کار تر باشید، شما مسئولیت‌ها، بارها و مسائل زیادی را به روی دوشتان می کشید. شما تمایل دارید به جای اینکه احساساتتان را رها سازید، آنها را نگه داشته به آنها بچسبید. یاد بگیرید که ببخشید و فراموش کنید.
 • تعبیر دیگر این است که شتر بیانگر استقامت و بنیه شماست.

تعبیر خواب شتر به تعبیر یوسف نبی

 • اگر مهار شتر در دست می‌کشد بر گروهی حکم کند
 • اگر بر شتر سوار شده دولت یابد

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب استخوان دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب اسب دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد

برای دیدن خبرهای داغ،تصاویر و متن های زیبا به «کانال تلگرام ایرانی نیوز» بپیوندید
عناوین مرتبط
مطالب برگزیده
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر
* مجله اینترنتی ایرانی نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
* لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.
* نیازی به نوشتن نام و یا ایمیل نمی باشد،می توانید به صورت ناشناس نظر بدهید.