ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی خانواده ایرانی

دستگاه های افزایش جریان خون
بعضی از انواع چربی ها موضعی بوده و با حالت های سلولیت معمولا در اثر کندی یا توقف جریان خون و لنف به آن منطقه تولید می شود
راه های درمان سلولیت
رژیم مخصوص سلولیت باید براین پایه استوار باشد که بدن از آب اضافی و مواد زائد سمی پاک شده، کیسته ای گلوله مانند چربی مخصوص سلولیت از بین بروند.
فرق بین سلولیت و چاقی
جمع شدن چربی و مواد زائد به شکل گلوله یا برجستگی های کوچک در زیر پوست را سلولیت می گویند