ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

تعبیر خواب کفش + تعبیر خواب چکمه
تعبیر خواب چکمه یا کفش را گویند: چکمه برای زن نیز شوکت و آبرو اسـت و اعتبار و ارزشی کـه در خانه و خانواده و بین زنان دیگر دارد و چنانچه شاغل باشد شغل و حرفه او اسـت. اگر چکمه سیاه باشد شوکت و بزرگی اسـت.