ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

تعبیر خواب بوزینه چیست؟
دیدن بوزینه در خواب، نشانه آن است که مردم ریاکار برای پیشبرد اهداف خود چاپلوسی شما را می‌کنند. اگر دختری خواب بوزینه ببیند، نشانه آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند.
تعبیر خواب بنفشه چیست؟
تعبیر خواب بنفشه: بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامي براي زن، غم است و جدائي و اين مطلقا با رنگ بنفش و تيره اين گل زيبا ارتباط مي يابد و در عين حال زيبايي اش و تعادلي که پروردگار خالق جهان در ترکيب اجزا و رنگ هاي تشکيل دهنده آن به کار گرفته است که بي ترديد
تعبیر خواب بلوط چیست؟
تعبیر خواب بلوط: دیدن جنگلی از درختان بلوط در خواب ، علامت آن است که در تمام مراحل زندگی پیروز و موفق خواهید بود .
تعبیر خواب بلور چیست؟
تعبیر خواب بلور: دیدن هر چیز بلوری در خواب ، نشانه فرا رسیدن درد و اندوه است و سختی در کارهای اجتماعی
تعبیر خواب بقالی (مغازه) چیست؟
تعبیر خواب بقالی: اگر ببینی بقالی می‌کنی، یـعـنـی به کسب و کار دنیا مشغول می‌شوی و به اندازه آن چه که داشته‌ای، از مال و اموال مادی چیزی به دست می‌آوری.
تعبیر خواب بغل (آغوش) چیست؟
تعبیر خواب بغل کردن (آغوش): زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری و شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: عمر شما طولانی خواهد بود.
تعبیر خواب مرغابی (بط) چیست:
تعبیر خواب مرغابی :اگر خواب ببینید مرغابی های وحشی بر رودخانه ای آرام نشسته اند ، علامت آن است که از راه دریا , به مسافرتی خواهید رفت .
تعبیر خواب بستر چیست؟
تعبیر خواب بستر، به همسر مرد تعبیر میشود. اگر کسی در خواب ببیند که بسترش را میفروشد، زنش را طلاق میدهد و اگر زنش بیمار باشد، از دنیا میرود.