ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

تعبیر خواب دعا کردن و یا خواندن دعا در خواب
تعبیر خواب
اگر خواب ببینید دعا میخوانید ؛ نشانة ان اسـت کـه دشمنانی پنهانی شـما را ترغیب می‌کنند . و شـما در ان هنگام بـه حمایت و همبستگی دوستان نیازمند خواهید شد تا از شر دشمنان نجات پیدا کنید .
تعبیر خواب خیار از بزرگان تعبیر خواب
مثلاً دیدن خیار در زمستان و هنگامی کـه برف بر زمین نشسته خوب نیست ولی پایان بهار بهترین فصلی اسـت کـه خیار در خواب دیده شود و تعبیر بالا دراین زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می یابد.
تعبیر خواب حجامت کردن در خواب
اگر در خواب دیدید کسی حجامت می‌کند تعبیرش چیست و یا این کـه خود شـما حجامت می شوید در خواب تعبیرش چیست و انواع دیگر ان را در این جا بخوانید…