ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

ایرانی نیوز | مجله اینترنتی و نشر دیجیتال برخط خانواده و سبک زندگی

جملات و کوتاه وآموزنده
هر چه کمتر شود فروغ حیات / رنج را جانگدازتر بینی سوی مغرب چو رو کند خورشید / سایه ها را درازتر بینی . . .
جملات و کوتاه وآموزنده
هر چه کمتر شود فروغ حیات / رنج را جانگدازتر بینی سوی مغرب چو رو کند خورشید / سایه ها را درازتر بینی . . .
جملات انگیزشی جدید
جملات انگیزشی جدید زیبا و پرانرژی
اگر قصد انجام دادن کاری را دارید، اما انگیزه خودرا از دست داده اید، پیشنهاد میکنیم جملات انگیزشی جدید سایت ایرانی نیوز را بخوانید و قدرت خودرا چندبرابر کنید.