تاریخ استفاده از نمک؟
به نظر میرسد اشخاص مختلف احتیاجات مختلفی به نمك دارند. بطور کلی، امروزه اغلب مردم روی زمین نمك
ابزار خوردن چگونه به وجود آمدند؟
طریقی را که انسان غذا میخورد یکی از علامات تمدن میباشد و از زمانهای خیلی قدیم انسان وسایل
تاسیس رستوران ها چگونه آغاز شد؟
هرچند ممکن است دست پخت مادر ما در خانه خیلی خوب باشد، باز ما اغلب میل
پختن چگونه آغاز شد؟
امروزه آشپزی یك هنر است. سرآشپزهای بزرگ، رستورانهای مشهور، هزاران کتاب آشپزی
چگونه مردان غارنشین آتش را کشف کردند؟
دانش آتش درست کردن و بکار بستن آن اولین قدم انسان در جاده تمدن بوده است.
شانه از چه وقت ابتدا بکاربرده شد؟
شاید اولین دفعه که زن پی برد میتواند با مرتب کردن موهای خود بنحو مخصوصی خود را جذاب تر سازد
لوازم آرایش را چه کسی اختراع کرد؟
چون علت بکار بردن وسایل آرایش همیشه برای این بوده است که زنان را جذاب تر کند
حمام چه زمانی اختراع شد؟
در کشور آمریکا تعداد خانه هایی که رادیو داشتند بیشتر از تعداد منازل با حمام بود ؟
خواب مصنوعی چیست؟
وقتی شخصی دارای قدرت و اختیارات باشد ( مثل پلیس و معلم یا مصادر دولتی)، میتواند اشخاص معینی را باطاعت خود وادار نماید.
از چه وقت دندان پزشکی شروع شد؟
وقتی دندان درد دارید، یاد دندانتان عیبی پیدا میکند شما میخواهید فورا اقدامی به رفع درد بکنید !
قبلی۱۱بعدی