۲ روز پیش
سخنی کوتاه کودکان با خدای خود

سخنی کوتاه کودکان با خدای خود

خدا برای همه ی ادیان و برای همه ی افراد وجود دارد و نمیتوان گفت خدا مخصوص بزرگان است و دیگر تمام ولی میتوان گفت خدا یکی است و برای همه ی انسانها و ادیان آنهاست
۱۳ روز پیش
کار گروهی به زبان ساده

کار گروهی به زبان ساده

کار گروهی نسبت به کار فردی بسیار موفق تر است و باید برای کار گروهی هماهنگی واحد وجود داشته باشد تا همه بر حسب یکنواخت بودن پیش بروند
۱۳ روز پیش
تولدهای فوق عجیب برای خانواده ها

تولدهای فوق عجیب برای خانواده ها

تولد های بسیار عجیبی اتفاق افتاده است که میتوانیم انها را بسیار نادر بدانیم
۱۳ روز پیش
زندگی زیباست دوست من

زندگی زیباست دوست من

زندگی زیبا است که تو زیبا به ان نگاه کنی و اگر زندگی را پیدا کردی آن وقت خوشبخت هستی آنگاه که احساس آرامش را درون خود احساس میکنی
۱۳ روز پیش
۲