ایرانی نیوز | پایگاه اطلاع رسانی ایرانی نیوز

موفق ترین مدیران جهان چه کسانی هستند؟
مدیران موفق
یک شرکت موفق به یک رهبر موفق نیاز دارد رهبری که بتواند موانع راه را شناسایی کند و خودش را همگام با جریان جهانی پیش ببرد .