ایرانی نیوز | پایگاه اطلاع رسانی ایرانی نیوز

قیمت نفت
اکثر کارشناسان افزایش ریسک‌های سیاسی و ژئوپولتیک در منطقه خاورمیانه را عامل اصلی افزایش قیمت در روزهای اخیر می‌دانند.